09:57 EST Thứ sáu, 16/11/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Báo cáo KTXH

Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2018 trên địa bàn xã Hòa Phong 9 tháng đầu năm

Thứ sáu - 02/11/2018 05:15
Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2018 trên địa bàn xã 9 tháng đầu năm
               ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀ PHONG
 
 
 

Số:         /BC-UBND
                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                    Hoà Phong, ngày   10   tháng  10 năm 2018
 
BÁO CÁO
Kết quả 9 tháng đầu năm thực hiện chủ đề năm
“Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính, thu hút đầu tư
và xây dựng NTM theo hướng đô thị” năm 2018 và nhiệm vụ 3 tháng còn lại

 
 

         

          I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
          1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành
          Thực hiện  Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 15/12/2017 của BTV Huyện ủy Hòa Vang về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 31/01/2018 về phát triển Hòa Phong đến 2025 và những năm tiếp theo; các Chương trình, kế hoạch của UBND huyện Hòa Vang.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 25/12/2017 của ban chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND xã Hòa Phong về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018. Trên cơ sở thực tế tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của xã. UBND đã tập trung chỉ đạo các ngành xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 và xây dựng NTM theo hướng đô thị, đến nay đã hoàn thành các Kế hoạch:
+ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND xã Hòa Phong về thực hiện chủ đề năm “Năm nông nghiệp” trên địa bàn xã Hòa Phong.
+ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 07/02/2018 của UBND xã Hòa Phong về kỷ cương hành chính trên địa bàn xã Hòa Phong.
+ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND xã Hòa Phong về “Xây dựng NTM theo hướng đô thị” trên địa bàn xã Hòa Phong.
+ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND xã Hòa Phong về việc Tổ chức tuyên truyền thực hiện Chủ đề năm 2018 “ Năm Nông nghiệp, kỉ luât lỉ cương hành chính, thu hút đầu tư và Xây dựng NTM theo hướng đô thị” trên địa bàn xã Hòa Phong.
+ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND xã Hòa Phong về Thực hiện Chủ đề năm 2018 về “ Đẩy  mạnh thu hút vốn đầu tư “.
+ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 21/3/2018 của UBND xã Hòa Phong về Đẩy mạnh phong trào thi đua  yêu nước lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  (11/6/1948-11/6/2018 ).
+ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND xã Hòa Phong về Đảm bảo an toàn thực phẩm  thực hiện chương trình  thành phố 4 an trên  trên địa bàn xã Hòa Phong.
+Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 245/TBKL-SNN ngày 17/2/2017 của đồng chí Nguyễn Phú Ban- Giám đốc  Sở NN-PTNT thành phố Đà Năng.
+ Quyết đinh  số 27/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Hòa Phong về  thành lập Tổ công tác theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2018.
+ UBND đã tổ chức lễ phát động vào ngày 29/3/2018 trên toàn xã và triển khai thực hiện chủ đề năm trên 15 thôn. Chỉ đạo các ngành, các thôn cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của xã để tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả.
            2. Công tác tuyên truyền
UBND xã phối hợp với UBMT, các ngành có liên quan tổ chức Lễ phát động thực hiện chủ đề năm “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính, thu hút đầu tư và xây dựng NTM theo hướng đô thị” vào ngày 29/03/2018 tại cơ quan UBND xã; với hơn 300 người tham dự  lễ phát động thi đua  trong các ban ngành UBND, Mặt trận- hội đoàn thể  từ xã  đến thôn, các đơn vị trên địa bàn tiến hành ký kết giao ước thi đua về thực hiện chủ đề năm 2018.
 Tổ chức tuyên truyền 15 trên thôn về thực hiện chủ đề năm và với hơn 780 người tham gia;  tuyên truyền NTM theo hướng đô thị lồng ghép với lấy ý kiến nhân dân sáp nhập 4 thôn theo Kế hoạch số 69/KH-UBND của UBND huyện Hòa Vang ngày. Làm việc 15 thôn  về nâng cao chất lượng hoat đông HTCT trên các thôn theo đề án 05 của huyện ủy.Chỉ đạo Đài Truyền thanh xã xây dựng Chuyên mục phát thanh thực hiện chủ đề năm, chuyên mục chương trình xây dựng NTM theo hướng đô thị, phát thanh định kỳ 01 lần/tuần, qua đó đã thực hiện đưa 12 bản tin, những quy định về trật tự văn minh đô thị. Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử xã đã đăng 10 tin, 2 bài để tuyên truyền về tình hình thực hiện chủ đề năm trên địa bàn xã.
Mặt trận đoàn thể tham gia tuyên truyền, giám sát, tổ chức cùng chính quyền vận động nhân dân thực hiện chủ đề năm 2018. Từ đầu năm đến nay Mặt trận, đoàn thể đã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyên trên 15 thôn; phối hợp tham gia giám sát 5 buổi hoạt động đảm bảo ATTP tại các cơ sở; tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền trong nhân dân với 1.028 lượt tham dự, phối hợp với Công an xã tuyên truyền về ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, cảnh giác, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn với 12 buổi, 530 lượt người dân tham gia; vận động nhân dân tham gia đóng góp lắp đặt 5 camera an ninh phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.
Ngoài ra, UBND xã đã thành lập Tổ công tác theo dõi thực hiện chủ đề năm để theo dõi, giám sát triển khai thực hiện ở các ban, ngành, các đơn vị ở xã, kịp thời báo cáo UBND xã theo dõi, chỉ đạo.
          II. KẾT QỦA THỰC HIỆN
          1. Lỉnh vực nông nghiệp
Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, triển khai các biện pháp thực hiện chủ đề năm Nông nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp  là 1211/1212 ha[1], đạt 99,9%.Bố trí sản xuất lúa trung, ngắn ngày  là  624 ha, chiếm tỉ lệ 70,5%[2]; năng suất lúa bình quân cả năm  đạt 60,45 tạ/ha.Được sự hỗ trợ cấp trên, nhân dântổ chức sản xuất 62 ha lúa hữu cơ[3], sản xuất khảo nghiệm giống HN6, Bắc Hương tại 02 HTX NN[4].
Tổ chức sản xuất tại các vùng rau với tổng diện tích 11ha, chủ yếu ở vùng rau Túy Loan (8ha), ớt Bồ Bản (3ha). Xây dựng phương án chống hạn trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức rà soát tình hình đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo các cơ sở sản xuất rau an toàn được kiểm tra, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đưa vào điểm giết mổ tập trung tại HTX2. Triển khai ký cam kết cho 165 hộ dân sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn xã. Xây dựng phương án chuyển đổi đất không chủ động nước tưới sang trồng cây khác tại An Tân 1 ha.Triển khai tâp huấn kỹ thuật cho 80 hộ tham gia sản xuất 20 ha lúa hữu cơ tại  thôn Cẩm Toại Đông năng suất đạt 64- 65 tạ/ha. Cấp trên tiếp tục hỗ trợ  giống, phân cho sản xuất lúa hữu cơ trên 3 thôn với diện tích 42 ha trong vụ Hè Thu.
- Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2017 và triển khai chương trình nông thôn mới năm 2018. Chỉ đạo các ngành rà soát thực trạng 19 tiêu nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2017-2020. Tham gia góp ý cơ chế chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Tập trung thực hiện 03 thôn kiểu mẫu NTM là Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 và Dương Lâm 2  hoàn thành trong năm 2018 thôn Dương lâm 2. Tiếp tục phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt tại các thôn vùng tây, thành phố hỗ trợ 10.000 con cá các loại cho các hộ tại thôn Khương Mỹ. Thực hiện mô hình nuôi cá xen ghép theo hướng ATTP, vận động 1 số hộ nuôi thử nghiệm cá thác lác tại Khương Mỹ.Thành phố, huyện đầu tư hỗ trợ giống, phân, tổ chức sản xuất 62 ha lúa hữu cơ[5]. Sản xuất khảo nghiệm giống HN6, Bắc Hương tại 02 HTX NN[6].
- Xây dựng phương án mở rộng diện tích vùng rau, vùng hoa và đưa vào ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, Vận động 3 cá nhân đầu tư làm hoa ứng dụng công nghệ cao tại Gò Giản- Dương Lâm 2.
- Tổng kết việc thực hiện kết luận số 245 của Sở NN&PTNT thành phố, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển các mô hình sản xuất, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất như hỗ trợ nhà lưới, cây giống và mở rộng sản xuất tại vùng hoa Gò Giảng. Nhìn chung việc hỗ trợ, định hướng phát triển các mô hình kinh tế gắn với đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp đã đem lại hiệu quả nhất định.
- Tổ chức họp nhân dân vùng hoa, vùng ớt để triển khai sản xuất. Lập tờ trình đề nghị hỗ trợ giống hoa như: hoa ly, hoa hồng, hoa lay ơn, hoa hướng dương và lan rẻ quạt… Vận động nhân dân thôn Bồ Bản sản xuất ớt theo tiêu chuẩn Vietgap. Thành lập Tổ hợp tác gà kê sơn, xây dựng nhãn hiệu để quãng bá thị trường.
- Triển khai cải tạo vườn tạp cho 17 hộ dân đã đăng ký. Đề nghị Sở NN&PTNT, UBND huyện hỗ trợ xây dựng bê tông hóa và nạo vét các tuyến mương chính để phục vụ sản xuất vụ nông nghiệp.
- Phối hợp với huyện kiểm tra ATTP đối với các cơ sở sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp là 165 cơ sở và 100% đăng ký cam kết thưc hiện.
- Tiếp tục tập huấn kỹ thuật sản xuất ớt theo chuẩn Vietgap cho các hộ thôn Bồ Bản 2.Tập huấn chế biến ớt cho 30 hộ tổ hợp sản xuất ớt Bồ Bản 2, Tổ chức phiên chợ tiêu thụ sản phẩm nông sản tại xã,
- Sở Nông nghiệp hỗ trợ mô hình nuôi cá xen ghép theo hướng an toàn sinh học cho 4 hộ nuôi cá tại câu lạc bộ Khương Mỹ.
          2. Lĩnh vực kỉ luật kỷ cương hành chính
Tiếp tục quán triệt Kế hoạch số 38-KH/HU về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong toàn thể cán bộ, công chức, tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan, thái độ tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Triển khai 100% CBCC đăng ký thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của BTV Thành ủy về “5 xây” “3 chống”, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm kết luận tại Thông báo 155 của Thường trực Huyện ủy. CBCC thực hiện đăng ký và báo cáo nhiệm vụ hàng tuần; qua đó đánh giá hiệu quả làm việc của từng CBCC.
 Tổ kiểm tra Chỉ thị 29 và nội dung kỷ luật kỷ cương năm 2018 xã tổ chức kiểm tra đột xuất 4 đợt, lập biên bản nhắc nhở cán bộ còn vi phạm về giờ giấc làm việc, đeo thẻ CBCC. UBND tiến hành kiểm điểm, xử lý 01 trường hợp cán bộ công chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính.
             3. Thu hút đầu tư:
Năm 2018, hưởng ứng năm “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố,
UBND xã xác định thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế của xã. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, phối hợp cấp trên thực hiện tốt công tác quy hoạch để làm cơ sở thu hút đầu tư, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, UBND đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện các dự án trên địa bàn xã như: Dự án trang trại Bò sữa với diện tích 124 ha; Công ty Cổ phần HAPRAS: Dự án sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao tại thôn Nam Thành xã Hòa Phong (7,5 ha).
Tranh thủ sự quan tâm đầu tư của cấp trên; phối hợp và tổ chức triển khai kịp thời các công trình, dự án trên địa bàn phục vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển xã Hòa Phong theo hướng đô thị. Tổng kinh phí triển khai đầu tư trong 9 tháng ước đạt là 39,514tỉ đồng, trong đó Thành phố 22,280 tỉ, huyện 16,434 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 800 triệu đồng ,tập trung vào một số công trình chủ yếu sau[7]:Tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến đường liên thôn Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ giai đoạn 7, đường Cồn Mùn đi Bồ Bản giai đoạn 2, 3; đường giao thông kiệt xóm; nạo vét mương Cầu mùn; kè sông Túy Loan; nâng cấp trạm bơm Cẩm Toại Đông; mương nội đồng; xây dựng nhà tránh lũ Thạch Bồ;mẫu giáo cụm Dương Lâm 2; trùng tu đình làng Bồ Bản…Dự án WB5 tài trợ 2,8 tỷ xây dựng nhà phòng tránh thiên tai tại Thạch Bồ.
            4. Xây dựng NTM theo hướng đô thị
Thực hiện định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân. Tổ chức ra quân thực hiện tốt các đoạn đường Xanh – Sạch – Đẹp, tuyến đường an toàn văn minh, tuyến đường kiểu mẫu. Duy trì và thực hiện tốt công tác thu gom rác thải 15/15 thôn. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vứt rác bừa bãi không đúng nơi qui định. Hưởng ứng tốt phong trào ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp định kỳ 01 tuần/lần.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đã đề ra để thực hiện đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới (trong năm 2018 thực hiện đạt thêm 04 tiêu chí là Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Tập trung thực hiện tốt các tiêu chí liên quan đến chỉnh trang đô thị như tiêu chí Giao thông, Điện chiếu sáng, Vườn và Nhà ở hộ gia đình, Môi trường và An toàn thực phẩm.
Đầu năm 2018, 02 thôn Nam Thành và Cẩm Toại Đông được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu Nông thôn mới. UBND xãTiếp tục triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới cho thôn Dương Lâm 2 trong năm 2018. Triển khai xây dựng vườn mẫu cho 02 hộ tại 02 thôn Bồ Bản 1, Thạch Bồ. Triển khai xây dựng tuyến đường kiểu mẫu cho 03 thôn. Tiếp tục kiểm tra rà soát đề xuất Huyện hỗ trợ cho 17 hộ xây dựng vườn mẫu trong năm 2018. Triển khai xây dựng 06 sân nhà văn hóa cho 06 thôn Bồ Bản 1, Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây 1, Dương Lâm 2 và Cẩm Toại Trung.
Tập trung thực hiện tốt các tiêu chí liên quan đến chỉnh trang đô thị như tiêu chí Giao thông, Điện chiếu sáng, Vườn và Nhà ở hộ gia đình, Môi trường và An toàn thực phẩm... Ra quân 16 đợt vận động các hộ lấm chiếm vỉa hè, thực hiện cam kết tháo dở, tập trung vào khu phố chợ Túy Loan
Phối hợp huyện tiến hành khảo sát chọn địa điểm quy hoạch Khu rau sạch Công nghệ cao tại thôn Nam Thành. Tiếp tục phát triển mô hình sản xuất ớt Nà tại Bồ Bản theo tiêu chuẩn Vietgap, phát triển sản xuất tại các mô hình kinh tế rau, ớt, cá. Triển khai 3 hộ tại Dương Lâm 2 sản xuất hoa treo. Xây dựng kế hoạch đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và lập danh mục nhu cầu đầu tư của 03 thôn kiểu mẫu đăng ký năm 2018. Kiểm tra 13 vườn ở hộ gia đình hổ trợ CTVT trên các thôn, xây dựng 3 tuyến đường kiểu mẫu tại Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 và Dương Lâm 2.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, 09 tháng đầu năm, các ban, ngành, cơ quan đơn vị và 15 thôn thực hiện đảm bảo chương trình công tác năm 2018 “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”, đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra trong kế hoạch, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, xã đã tổ chức lễ phát động, ký cam kết, tuyên truyền thực hiện, thành lập Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện chủ đề năm.
       Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ dừng lại ở mức độ ban hành văn bản, kế hoạch, tổ chức phát động, một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện còn lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các ban, ngành, kỷ cương hành chính một số ngành thực hiện chưa nghiêm, công tác phối hợp còn hạn chế, việc triển khai nhiệm vụ năm nông nghiệp, nông thôn mới, thôn kiểu mẫu còn chậm, thực hiện thu hút đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, xây dựng NTM theo hướng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
           IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM
          - Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện chủ đề năm
- Trong nông nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai thực hiện NTM, thôn kiểu mẫu nông thôn mới 2018.
 Đề xuất Huyện, Thành phố phê duyệt chi tiết từng khu vực sản xuất chuyên canh để làm cơ sở kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó tập trung quy hoạch diện tích sản xuất tập trung, chủ yếu rau, hoa, vận động nhân dân và các tổ chức đầu tư sản xuất. Tăng cường kêu gọi các tổ chức, cá nhân có khả năng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
Tiếp tục đề xuất cấp trên đầu tư hỗ trợ hệ thống dàn che, hệ thống nước tưới tại vùng rau Túy Loan với qui mô 10.000m2. Tiếp tục phát triển mô hình ớt theo tiêu chuẩn Vietgap.
Đối với sản xuất hoa: Triển khai trồng một số loại giống hoa mới có hiệu quả kinh tế. Tiếp tục phát triển mô hình cúc chậu, hoa treo… Vận động nhân dân tổ chức sản xuất quanh năm và duy trì diện tích sản xuất thường xuyên, liên tục để phát triển vùng hoa một cách có hiệu quả.
Đối với sản xuất lúa: Triển khai thực hiện sản xuất lúa hữu cơ 30ha, tếp tục tổ chức sản xuất lúa giống tại 02 HTX. Triển khai tổng kết sản xuất nông nghiệp 2018 và kế hoạch sản xuất đông xuân 2018-2019.
Duy trì và phát triển mô hình nuôi cá xen ghép theo hướng an toàn sinh học tại Khương Mỹ. Đề nghị cấp trên đầu tư cơ sở hạ tầng và tiếp tục di trì tổ chức mô hình nuôi trồng thủy sản tại các thôn vùng Tây gồm thôn Nam Thành, Khương Mỹ, Cẩm Toại Tây, Cẩm Toại Trung.
- Kỷ cương hành chính: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 38-KH/HU về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và Chỉ thị 29-CT/TU của BTV Thành ủy về “5 xây” “3 chống”, tiếp tục thực hiện kết luận tại Thông báo 155 của Thường trực Huyện ủy.
- Trong đẩy mạnh thu hút đầu tư: Phối hợp các ngành cấp trên thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn như Khu Tây Nam Trung tâm hành chính huyện, Nhà hàng tiệc cưới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B, trụ sở hành chính xã Hòa Phong, kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng du lịch hồ Hóc Khế, du lịch đường sông Túy Loan - Thái Lai; mở rộng trường TH An phước.
- Xây dựng NTM theo hướng đô thị:
Phối hợp với phòng NN - PTNT huyện hướng dẫn các thôn phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; quy hoạch hạ tầng phát triển sản xuất như đường GTNT, bê tông kênh mương; Phát triển các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, thực hiện tiêu chí Thu nhập cho nhân dân. Phối hợp phòng TN-MT huyện hướng dẫn lập quy hoạch đất sử dụng đất; thực hiện Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã; xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí môi trường và An Toàn thực phẩm.
Văn hóa và thông tin phối hợp với các ngành chuyên môn Huyện hướng dẫn các thôn chỉnh trang các nhà Văn hóa, Khu thể thao xã, thôn; hướng dẫn tư vấn các hộ nghèo vay vốn, hỗ trợ sinh kế cho phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, chăm sóc sức khỏe dân cư nông thôn, phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra về ATTP. Giới thiệu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giảm nghèo và an sinh xã hội, hướng dẫn các thôn thực hiện tốt nội dung giữ vững an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn.
Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai chủ đề năm 2018.
Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND xã với Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện chủ đề năm để đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch đề ra
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chủ đề năm “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính, thu hút đầu tư và xây dựng NTM theo hướng đô thị” trong 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018./.
Nơi nhận:                                              
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Lưu: VT, VP, (h).
T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 Đã ký
 
Nguyễn Thị Vân
 
 
 
 

[1] Cây lúa: 886ha, đạt 99,7%KH (vụ Đông Xuân: 444ha; vụ Hè Thu: 442ha); cây màu: 162 ha, đạt 98,1 %KH; cây công nghiệp: 69ha, đạt 102,9 %KH; Cây thực phẩm: 94 ha, đạt 102,2 %KH.
[2]Trong đó vụ Đông xuân chiếm tỉ lệ 63,9,%, vụ Hè thu chiếm tỉ lệ 74 %
[3]Vụ Đông xuân sản xuất 20 ha tại thôn Cẩm Toại Đông năng suất bình quân đạt 64-65 tạ/ha; Vụ Hè thu sản xuất 42ha tại thôn Túy Loan Tây 1, Dương Lâm 2, Cẩm Toại Đông.
[4]HTX NN I sản xuất 01 ha giống lúa khảo nghiệm HN6, năng suất bình quân đạt 60-62 tạ/ha. Vụ Hè Thu, HTX NN II sản xuất 02 ha giống lúa HN6, Bắc Hương.
[5] Vụ Đông xuân sản xuất 20 ha tại thôn Cẩm Toại Đông năng suất bình quân đạt 64-65 tạ/ha; Vụ Hè thu sản xuất 42ha tại thôn Túy Loan Tây 1, Dương Lâm 2, Cẩm Toại Đông.
[6] HTX NN I sản xuất 01 ha giống lúa khảo nghiệm HN6, năng suất bình quân đạt 60-62 tạ/ha. Vụ Hè Thu, HTX NN II sản xuất 02 ha giống lúa HN6, Bắc Hương.
[7] Đầu tư xây dựng tuyến kè cuối sông Túy Loan dài 450m: Kinh phí 4.000.000.000đ; Đầu tư xây dựng tuyến kè sông Túy Loan dài 905m: Kinh phí 9.000.000.000đ; Đầu tư nâng cấp trạm bơm Cẩm Toại: Kinh phí 340.000.000đ; Đầu tư nạo vét tuyến mương từ Đập Bến Phát ra sông An Tân: 160.000.000đ; Đầu tư nâng cấp Hồ Hóc Khế: 5.000.000.000đ; Xây dựng nhà tránh lũ tại Thạch Bồ: 2.800.000.000đ; Đầu tư nâng cấp Đình Làng Bồ Bản: 980.000.000đ; Đầu tư tuyến đường Cầu mùn đi Bồ Bản giai đoạn 2, 3: Kinh phí 10.000.000.000đ; Đầu tư tuyến mương nội đồng tại Cẩm Toại Trung từ Ngõ Soạn đến Cây xăng dài 584m: Kinh phí 672.000.000đ; Đầu tư tuyến mương nội đồng tại thôn túy Loan Tây 1 từ kênh N1B ra đồng giữa dài 700m: Kinh phí 962.000.000đ; Đầu tư tuyến mương chống ngập úng trong khu dân cư tại thôn túy Loan Tây 1-Túy Loan Tây 2: Kinh phí 720.000.000đ; Đầu tư nạo vét tuyến mương Cầu mùn: Kinh phí 80.000.000đ; Đầu tư xây dựng Trường mần non khu vực thôn Dương Lâm 2: 4.000.000.000đ; Tổ chức nạo vét 4840m mương nội đồng phục vụ cho sản xuất hè thu; Tập trung triển khai thi công 2,5km GTKX trên 8 thôn. Nhà chuông và đúc chuông 800 000 triệu đông
 

Tác giả bài viết: ltttrang

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã Hòa Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn