08:56 EDT Thứ tư, 17/10/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Báo cáo KTXH

Báo cáo tình hình KTXH-QPAN xã Hòa Phong năm 2016

Thứ hai - 13/02/2017 21:27
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA PHONG
 

Số:         /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

            Hoà Phong, ngày  08   tháng  11  năm 2016
   
 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển  KT-XH, AN-QP  trong  năm  2016
và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
           
Thực hiện Công văn số  1686/UBND-VP của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ngày 26 tháng 10 năm 2016, về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, QPAN năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 Nay UBND xã báo cáo những kết quả đạt được  về kinh tế xã hội, QPAN năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
- Tổng  giá trị sản xuất trong năm 2016 ước đạt 424,1 tỉ đồng, đạt 101 % NQ HĐND, tăng 15 % so với năm 2015, trong đó:
+ Giá trị nông nghiệp là 64,6 tỷ đồng, đạt 100 % NQ HĐND,tăng  5 % so với năm 2015.
+ Giá trị tiểu thủ công nghiệp là 152  tỷ đồng, đạt 101,3 % NQ HĐND,tăng 16,3% so với năm 2015.
+ Giá trị thương mại dịch vụ là 207,5 tỷ đồng, đạt 101, 2 % NQ HĐND, tăng 16.8 % so với năm 2015.
- Tổng thu ngân sách (Tính đến 31 tháng 10) là 2.255,459/2.373 triệu đạt 95 % so với chỉ tiêu huyện giao và đạt 91 % so NQ HĐND xã.
- Tổng sản lượng lương thực đạt 5501 tấn. Trong đó: thóc 5201 tấn, màu 300 tấn.
- Trồng rừng  50 ha cả tập trung và phân tán.
- Giảm hộ nghèo là 150 hộ, đạt 100% chỉ tiêu
-  Tỉ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 là 7,12 %, giảm 0,66 so với năm trước..
- Giới thiệu giải quyết việc làm là 250 lao động.
- Xây mới và sữa chữa 153 nhà cho gia đình chính sách.
- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao .
II. Kết quả trên các lĩnh vực
I.Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
1. Trên lĩnh vực Nông lâm thủy sản
 Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trong năm là 1209/1215 ha [[1]], đạt 99,5% KH. Vụ Đông Xuân 2015-2016, diện tích bố trí giống trung ngắn ngày chiếm 39,6%,  năng suất lúa đạt 56,5 tạ/ha,. Vụ Hè Thu tuy nắng nóng kéo dài nhưng xã đã chỉ đạo quyết liệt tập trung giải phóng đất kịp thời , đảm bảo gieo sạ đúng thời vụ . Về cơ cấu giống bố trí giống trung ngắn ngày OM 4900 ,HT1 ha; thiên ưu ,HT 9, chiếm tỉ lệ 32,8 % ( 146/445 ha) , còn lại bố trí giống  N30 và Xi), năng suất lúa  hè thu 60,4 tạ/ha. Năng suất lúa bình quân cả năm 58,4 tạ/ha.
 Xây dựng vùng khảo nghiệm 4 ha giống HT 9, OM 4900  tại thôn Cẩm Toại Đông, năng suất 65 tạ/ha. Các loại cây màu, cây công nghiệp tiếp tục phát triển và giữ vững ổn định sản xuất.  Sản xuất hoa tại Gò Giảng, rau Túy Loan, nấm ở Cẩm Toại Tây, An Tân, Ớt Bồ Bản đầu ra ổn định, tạo thu nhập cao cho nhân dân .
          Tuyên truyền công tác phòng chống dịch tai xanh trên đàn gia súc, gia cầm, triển khai tiêm thuốc trên đàn gia súc, gia cầm. ngành chăn nuôi[2] Tiếp tục phát triển ổn định. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.
2 HTX NN, HTX rau Túy Loan từng bước phát triển theo mô hình chuyển đổi,  chỉ đạo SX nông nghiệp đảm bảo lịch thời vụ, theo dõi, phòng trừ sâu bệnh và hỗ trợ dịch vụ cho nhân dân. HTX rau  sau  Đại hội chuyển đổi,  xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm,  xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, liên kết, xây dựng quầy hàng kinh doanh và  thực hiện đạt hiệu quả bước đầu trong tiêu thụ sản phẩm.
2.  Phát triển ngành nghề TTCN- TMDV
Tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về tiếp tục phát triển hoạt động doanh nghiệp, các công ty, cơ sở sản xuất tập trung phát triển và mở rộng sản xuất các ngành nghề, làng nghề truyền thống chủ yếu như: ngành sản xuất gạch, chế biến gỗ tạp, song mây, cơ khí, mô hình bánh tráng Túy Loan và 1 số ngành nghề khác. Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ  tập trung tại khu phố chợ Túy Loan và rải rác trong các khu dân cư
3. Thu ngân sách
 Tổng thu ngân sách ước  ( Tính đến 30 tháng 10) là 2.255,459/2.373 triệu đạt 95 % so với chỉ tiêu huyện giao[3].; Các khoản thu vận động là 541/537 triệu, đạt 99% so NQ HĐND . Các nhiệm vụ chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện đầy đủ và chu đáo, với tổng kinh phí 427,56 triệu đồng.
4. Xây dựng cơ bản
Triển khai  xây dựng các công trình XDCB trên địa bàn xã được phê duyệt đầu tư năm 2016 bảo đảm chất lượng, phục vụ chương trình nông thôn  như ; Bê tong mương bê tông dài 950 m tại Bồ Bồ Bản và Khưỡng;:Khu vườn dạo Túy Loan Đông 1,; hệ thống điện chiếu sáng 2 thôn kiểu mẫu;  4 km đường liên thôn tại Thôn Cẩm Toại Trung, Dương Lâm  và Túy Loan Tây 1 từ nguồn vốn ưu đãi của chính phủ.;  thi công 2 km đường GTKX  và 1150 mét đường giao thông nội đồng; mương thoát nước tại thôn Túy Loan Đông 2 ; xây dựng nhà lưới rau tại Túy loan và Đầu tư xây  dựng  một số công trình khác.
Làm tốt công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng xây dựng các tuyến đường liên thôn và kiệt xóm và 1 só công trình khác đảm bảo thi công kịp thời.
5. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai và Tài nguyên môi trường
 UBND đã chỉ đạo kiên quyết và thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và tài nguyên, môi trườn, không có xây dựng trái phép, đã xảy ra 3 trường hợp cơi nới trái phép. Tổ chức  họp với các Tộc họ  trên địa bàn xã thông báo về công tác quản lý đất nghỉã địa tại Trảng Bà Đài và Thổ Làng;Tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm 3 trường hợp xây dựng  lấn chiếm nghĩa địa  trái phép tại Thổ Làng và xây dựng 2 lều quán trái phép[[4]].
 Đề nghị xử lý hồ sơ 30/QH  là 87 hồ sơ đất đai và 75 hồ sơ quốc lộ 14B; đã có thông báo thuế 46 hồ sơ nhưng có 16 hộ dân không chịu nhận thông báo thuế. Xử lý cấp giấy phép xây dựng cho 40 trường hợp. Đã hoàn thành phương án giao đất nông nghiệp cho thôn Nam Thành.
Tiếp nhận 20/22 hồ sơ xin cấp đất xây dựng nhà ở sau 01/7/2004 theo Công văn của thành phố chỉ đạo thực hiện.
Tổ chức ra quân xử lý tốt ô nhiểm môi trường, tập huấn phân loại rác cho 2 thôn kiểu mẫu và tổ chức kí cam kết bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh.
6. Trên lĩnh vực  xây dựng nông thôn mới, NTM kiểu mẫu:
          Ngay từ đầu năm thực hiện chỉ đạo của BTV Đảng ủy xã, đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch,  giải pháp xây dựng  2 thôn điểm về  nông thôn mới kiễu mẫu tại   thôn Nam Thành, và thôn Cẩm Toại Đông.. Tổ chức lễ phát động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời phân công 2 đoàn  công tác  về  thôn phối hợp  rà soát 9 tiêu chí thôn kiểu mẫu  và tuyên truyền vận động đến từng hộ dân có hưởng ứng tham gia.
Trong năm  vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, đóng góp kinh phí thi công 2  km đường giao thông  kiệt xóm trên 2 thôn kiểu mẫu; thi công 1150 m đường giao thông nội đồng. Tổ chức; họp dân công bố chủ trương xây dựng  3 tuyến đường từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ  tại 3 thôn  Túy Loan Tây 1, Thôn Dương Lâm 2 và thôn Cẩm Toại Trung  dài hơn 3,9 km ; bê tông 950m kênh tưới tại Khương Mỹ và Bồ Bản 1; đầu tư  5 tuyến Điện chiếu sáng;, thi công  nước sạch tại thôn Cẩm Toại Tây. Xây dựng công viên vườn dạo tại khu đất nhà họp thôn Túy Loan Đông 1; Xây dựng tuyến mương thoát nước tại Túy loan Đông 2.
 .Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hoa, ớt, nấm, phát triển cá nước ngọt.  HTX rau Túy Loan hoàn chỉnh phương án sản xuất theo vùng và ký kết 2 hợp đồng đầu ra cho sản phẩm nông sản;. Xây dựng cánh đồng giống khảo sát giống mới 4 ha tại thôn Cẩm toại Đông và đầu tư xây dựng nhà sản xuất hoa công nghệ cao tại Dương Lâm 2.
Hai thôn kiểu mẫu nhân dân đã hướng ứngtham gia đối ứng 40% kinh phí , xây dựng 2 phòng đọc sách; xây dựng tường rào nhà văn hóa, sân thể thao , 40 pa nô trang trí tuyên truyền;  thi công 5 tuyến điện chiếu sáng chiều dài 3,7 km ( Cẩm toại Đông 2,5 km, Nam thành 1,5 km ); vận động nhân dân làm 2 km đường kiệt xóm ( Cẩm Toại Đông 995m, Nam Thành 420 m và An Tân 600 m);. - Vận động nhân dân trồng hoa và cây xanh dọc các tuyến đường (trồng hoa chiều tím tại các tuyến ADB5 Hòa PHong đi Hòa Tiến, đường Cồn Mùn; trồng 104 cây cau và 50 cây bằng lăng dọc các tuyến đường trục chính thôn Nam Thành). Xây dựng 2 bồn hoa tại đầu đường Công Mùn. Nhân dân tham gia  cải tạo vườn tạp trồng cây các loại trên 2 thôn kiểu mẫu là 12,573 triệu đồng , với số hộ tham gia là 8 hộ. Nhin chung việc xây dựng 9 tiêu chí trên 2 thôn kiểu mẫu đạt được kết quả nhất định, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/người /năm tăng 10% so với bình quân chung toàn xã trng năm 2016.
Tổng nguồn vốn lồng ghép đầu tư chương trình NTM ước khoảng 24,442 tỷ đồng, tromg đó TW,thành phó, huyện 22,835 tỉ đồng, xã 7,5 triệu đồng, nhân dân đóng góp 610 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo nâng chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành các danh mục được phê duyệt trong năm 2016 đạt 100% kế hoạch đề ra. Nhìn chung, 19 tiêu chí NTM thực hiện trong năm 2016 đều được giữ vững.
II. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội:
1.Giáo dục :Kết thúc năm học 2015-2016,  toàn xã có : 3177 em học sinh, tăng 01 em so với cùng kỳ năm trước. Xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,7%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98,7%, tăng hơn năm trước 0,83 %,  tuy nhiên số học sinh bỏ học vẫn còn  1 em,  học sinh tham gia các cuộc thi của Thành phố đạt 67 giải, huyện đạt 148 giải,  tăng so với năm học trước. Học sinh đổ vào đại học  nguyện vọng 1 là 61 em. Hội khuyến học trao 70 xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó từ quỷ học bổng Đặng Vĩnh.
2. Y tế :Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tổ chức tốt truyền thông dân số 2 đợt [5]. Tỉ lệ phụ nữ sinh con thứ 3+ trong  năm   6,06 % giảm  2,22 % so với năm trước. Vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 92,5%. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, được thực hiện thường xuyên[6], triển khai ra quân hưởng ứng tháng hành động vệ sinh ATTP.
3. Lao động TBXH: Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Triển khai xây dựng và sửa chữa 153 nhà[7] chính sách  và  xây dựng 4/7 nhà chống bão[8], lũ cho hộ nghèo. Triển khai chính sách giảm nghèo năm 2016, phối hợp với Sở LĐTBXH hoàn thành dữ liệu điều tra thông tin đa chiều hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016- 2020. Tổ chức toạ đàm cho 150 hộ nghèo để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo có hướng giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, Trong năm giảm 150/150 hộ nghèo đạt 100% KH giao và xóa 48 hộ cận nghèo. Giải quyết việc làm cho 250/250, đạt 100% so NQ.
Vận động các tập thể, tổ chức và cá nhân tặng quà cho các đồng bào nghèo huyện Tây Giang, cho các hộ đặc biệt nghèo tại địa phương hỗ trợ 150 xuất với số tiền là 60 triệu đồng.Và hổ trợ xoá nhà tạm cho 2 hộ ( nghèo và đặc biệt khó khăn).
4. Đài truyền thanh:  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2016,  Tết cổ truyền của dân tộc và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được diễn ra sổi nổi: Lễ hội đình làng Túy Loan, Bồ Bản, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, cờ vua đầu xuân...
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng như Lễ hội đình làng, các giải thi đấu thể thao truyền thống [[9]] lễ giao quân đợt 1/2016. - Phối hợp CLB bài chòi sông yên tổ chức biểu diễn 02 đêm tại Túy Loan và Bồ Bản. Các trường học tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân (Trường Tiểu học An Phước).
 
5. Thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị
Tiếp tục triển khai thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016 gắn với đảm bảo trật tự, mỹ quan, môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan, đơn vị thực hiện một việc làm ý nghĩa hưởng ứng năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016.  Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức văn hóa, văn minh đô thị, lắp đặt 40 tấm panô, băng rôn và tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã. Đẩy mạnh tuyên truyền các thôn và xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên website và đài truyền thanh xã. Hỗ trợ cho mối thôn 10 pano tuyên truyền. Tổ chức ra quân 58 đợt kiểm tra xử lý lập lại trật tự vỉa hè, giữ gìn mỹ quan đô thị tại các tuyến đường và chợ Túy Loan, kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định, không để xảy ra trường hợp xin ăn biến tướng trên địa bàn[10]. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình đám tang không rãi vàng mã trên đường đưa tang.,
III. Lĩnh vực cải cách hành chính
Tập trung thực thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016,  cũng cố kiện toàn nhân sự , phát huy hiệu quả trang thiết bị tại  Bộ phận một cửa điên tử,  trong năm   đã tiếp nhận  10.642 hồ , trong đó lĩnh vực chứng thực 10 036 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch 503 hồ sơ; Lĩnh vực TBXH là 103 hồ sơ. Triển khai thực hiện 9 thủ tục hành chính “ 3 hơn”,Tỉ lệ hồ sơ trả  10.631 hồ sơ  đạt 99,89 %, trong đó trả sớm hẹn 9387 hồ sơ đạt tỉ lệ 88, 23%, trả đúng hẹ 1244 hồ sơ đạt tỉ lệ 11,7 %. Tăng cường giám sát thực hiện Chỉ thị 29 –CT/TU của BTV thành ủy về “5 xây, 3 chống”. Tổ chức trao khai sinh tại nhà 7 trường hợp. Triển khai chương trình nhắn SMS, Nhân dân tham gia 300 đầu số tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao dịch hành chinh công 1 cách hiệu quả.
Thực hiện tiếp công dân định kỳ giải quyết đơn thư đúng quy định, trong 9 tháng qua  đã tiếp 68 lượt , trong đó lãnh đạo tiếp 25 lượt; cán bộ tiếp 43 lượt công dân .Tiếp nhận 15 đơn thư kiến nghị, trong đó 5 đơn không thuộc thẩm quyền, xã lập tờ trình chuyển cấp trên; còn lại 10 đơn đã tập trung, xác minh giải quyết hoà giải thành 9 đơn.
Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân  14  buổi với 3885 số  lượt người dự , chủ yếu  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tăng cường công tác hòa giải cơ sở, thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực; hoàn thành rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND trên địa bàn xã.
IV. Trên lĩnh vực Quốc phòng, an ninh
Thường xuyên xây dựng, cũng cố LLDQ không ngừng vững mạnh về nhiều mặt.Hoàn thành công tác  giao quân năm 2016 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng (22/21 thanh niên, đạt 105%);. Kết nạp 43 LLDQ mới , tham gia huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất 41/43 đ/c. Hoàn thành công tác huấn luyện năm 2016 cho LLDQ[11]. Đăng ký TN tuổi 17là  85/85 TN. Tham mưu triển khai, tiếp nhận và xét hồ sơ 49 của Chính phủ cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến[12] 353 hồ sơ. Tổ chức sơ tuyển 241/264 Thanh niên lên trạm, chuẩn bị  cho công tác giao quân năm 2017.
          Thường xuyên phối hợp với Mặt Trận và các ban ngành đoàn thể  xây dựng lực lượng Công an xã, Công an viên, Củng cố Đội dân phòng cơ động và 15 Tổ đân phố trên các thôn  mạnh về chất lượng , số lượng và hoàn thành nhiệm vụ giao. Tổ chức ra quân tuần tra,  xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra,  Tình hình ANTT đã xảy ra 29 vụ với 69 đối tượng, tăng 8 vụ so với cùng kỳ[13], Công an đã lập biên bản xử lý 24 vụ và  phạt 64,2 triệu đồng.
Trong năm, Ban Công an Tham mưu UBND xã tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Đặc biệt lực lượng công an, dân phòng, dân quân  phối hợp chặt chẽ trong tuần tra  đêm theo quyết định 8394 và có thành tích xuất sắc được UBND thành phố, Công an thành phố, UBND huyện khen thưởng đột xuất trong việc bắt đối tượng buôn bán ma túy vào ngày 29/5/2016.
          V. Hoạt động chính quyền
          -  Tổ chức thành công  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã đúng luật,  Tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã.
          - UBND triển khai thực hiện tốt nghị quyết BCH Đảng bộ đề ra , Các chỉ tiêu huyện giao về  phát triển KT-XH,QPAN và chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2016. Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký huyện đến nay cơ bản hoàn thành[14]  và nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII[15].
- Tiếp tục  triển khai  thực hiện  có hiệu quả  năm văn hóa văn minh đô thị 2016, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, xây dựng 2 thôn NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, công tác sản xuất vụ đông xuân, công tác thu ngân sách.
- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục, y tế, dân số, GD&TE; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng, các biện pháp giảm nghèo đạt chỉ tiêu cấp trên giao, tổ chức gặp các hiệu trưởng, hiệu phó các trường thực hiện nhiệm vụ luân chuyển trong năm học mới 2016-2017, tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tập huấn cho CBCC về thực hiện ISO trong công tác quản lý hành chính. Giải quyết kịp thời hồ sơ, đơn thư khiếu nại tố cáo cho công dân[16].
          -. Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Hội NCT hội nghị bầu các chức danh chủ tịch, PCT hội nhiệm kỳ 2012-2017.
          - Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường. Tập trung thực hiện công tác cấp GCNQSD đất sản xuất cho nhân dân Nam Thành; giải quyết dứt điểm hồ sơ cấp đất theo NQ30.
- Chỉ đạo việc thực hiện  Chỉ thị 29-CT/TU  của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương, Tăng cường các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, các hoạt động tuần tra đêm theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố, triển khai ra quân thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị, các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXHvà bảo vệ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
VI. Đánh giá chung
Nhìn chung, trong  năm qua, xã đã tranh thủ sự lãnh đạo, giúp đỡ của cấp trên, đặc biệt sự lãnh đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các Hội đoàn thể từ xã đến thôn, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhất định nhưng xã đã giành được nhiều kết quả, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kỉ niệm các ngày lễ lớn ;  Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề TTCN, TM-DV tiếp tục phát triển; Chương trình NTM tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng , xây dựng thôn kiểu mẫu; các hoạt động văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến, đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị 43 của thành ủy đạt nhiều kết quả; công tác giáo dục, công tác chăm lo sức khoẻ cho nhân dân cũng được chú trọng; công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo được đặc biệt quan tâm; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; tình hình ANCT-TTATXH luôn được giữ vững.
                 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế :
-Trong phát triển kinh tế, chỉ đạo SX việc chuyển đổi giống trung ngắn ngày chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (NQ: 40-45% diện tích). Các mô hình kinh tế phát triển thiếu bền vững. Thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và thực hiện nhiệm vụ đột phá trong thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị 2016 tiến độ còn chậm
- Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế: xây dựng trái phép còn xảy ra, xử lý chưa dứt điểm, công tác VSMT, thu gôm rác thải chưa đảm bảo. Hoạt động một số ban nhân thôn chưa đều, chưa phát huy vai trò của BND thôn, tỷ lệ vận động nhân dân tham gia họp còn thấp.
- Công tác phối hợp, tham mưu các giải pháp thực hiện 9 tiêu chí trên 2 thôn kiểu mẫu  còn hạn chế, thực tế vẫn còn 1 số tiêu chí chưa đạt.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017          
 Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIII , Xã ta có những thuận lợi cơ bản, Thành phố, huyện tiếp tục  đầu tư cơ sở hạ tầng đầu tư  , chương trình NTM và chương trình an sinh xã hội.  là phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế; thúc đẩy phát triển sản xuất, tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng và con vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.  Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình NTM và năm Văn hóa văn minh đô thị.
I. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017
- Giá trị sản xuất trong năm 2017 phấn đấu đạt 489  tỉ đồng, tốc độ tăng là 15,3 %  , trong đó:
+ Về giá trị nông nghiệp: 68,4 tỷ đồng,  tốc độ tăng là   5,8 %.
+ Về giá trị tiểu thủ công nghiệp: 177,5 tỷ đồng,  tốc độ tăng là  16,7%.
+ Về giá trị thương mại dịch vụ: 243 tỉ đồng,  tốc độ tăng là  16,9 %.
- Tổng thu ngân sách tăng từ  3-5 % so với ước tổng thu năm 2016  .
          - Tổng SL lương thực: 5710 tấn, Trong đó: thóc 5400 tấn, màu là 310 tấn.
  - Tổng diện tích gieo trồng: 1.227 ha. Trong đó: Cây lúa 890ha, cây màu 85 ha, cây công nghiệp 92 ha, cây thực phẩm 160 ha.
          - Trồng rừng  50 ha cả tập trung và phân tán.
          - Giảm hộ nghèo theo chuẩn mới 90 hộ.
          - Giảm tỉ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 là đạt dưới 8 %.
          - Giải quyết việc làm là 250 lao động.
          - LL dân quân chiếm 1,13% dân số. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
          - Xây dựng gia đình văn hoá phấn đấu đạt trên  85%, 15 khu dân cư tiên tiến, 80% thôn đạt văn hóa và xã đạt xã văn hóa.   
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Về phát triển kinh tế nông lâm thủy sản
. Năm 2017 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:  Về Tổng giá trị sản xuất tăng 15,3% , trong đó Công nghiệp – TTCN tăng 16,7%; TM – DV tăng 16,9 %; Nông nghiệp tăng  5,8 % . Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, giảm tỉ trọng nông nghiệp.
Chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ đô thị,  phát triển các mô hình kinh tế,  bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của ngành nông – lâm – thủy sản. Chủ động và có biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi. Phấn đấu đưa năng suất lúa trung bình đạt 60- 62 tạ/ha nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Trong năm 2017 tập trung vào 1 số nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục Phát triển các mô hình kinh tế như  sản xuất ớt tại Bồ Bản ; Sản xuất nấm tại  Cẩm Toại Tây, An Tân;  sản xuất  rau  an toàn tại Túy Loan ; sản xuất hoa tại Dương Lâm 2 thật sự đi vào sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế .
- Phát triển Mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trồng hoa tại Gò Giảng;
-  Tiếp tục vận động nhân dân bố trí giống trung ngắn ngày chiếm từ 65- 70 % diện tích.
- Phát triển  bố trí diện tích sản xuất giống trung ngắn ngày  là 30 ha tại Cẩm Toại Đông, Cẩm Toại Trung, Túy Loan, trong đó vụ đông xuân mỗi HTX sản xuất 3-5 ha lúa  giống , vụ hè thu mỗi HTX sản xuất 5 ha.
- Tập trung Thực hiện “Dồn điền đổi thửa” mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn tại Túy Loan lên từ 6- 8 ha. Vân động nhân dân các thôn vùng tây thực hiện” cải tạo vườn tạp”, có kế hoạch quy hoạch lại vườn hình thành các loại cây ăn quả có chất lượng kinh tế.
- Tiếp tục  Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản tại 3 thôn: Nam Thành, Khương Mỹ và Cẩm toại Tây diện tích 20 ha. Khuyến khích phát triển  chăn nuôi trang trại tập trung tại các thôn vùng Tây gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Tiếp tục hổ trợ sản xuất theo chuẩn VietGAP tại Vùng rau Túy Loan 10- 15 ha .
- Các HTX không ngừng  đổi mới, củng cố và phát triển, Tiếp tục huy động vốn   xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ theo luật HTX năm 2012 đảm bảo hiệu quả. Xây dựng quầy kinh doanh vật tư nông nghiệp  tại HTX 1và  xây dựng bể xử lý chất thải và mở rộng khu giết mổ gia súc tại HTX 2 nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.HTX  rau tiến hành liên kết các đơn vị , quảng bá thị trường tiêu thu sản phẩm cho nông dân .
2. Về TTCN-TMDV
Tiếp tục phát triển các cơ sở sản xuất CN-TTCN hiện có: gạch Tuynen, song mây, cưa xẻ gỗ, cơ khí nhỏ và khuyến khích đầu tư phát triển một số ngành nghề mới;  Nhân rộng mô hình phát triển nghề truyền thống  Bánh tráng Túy loan sản xuất  có hiệu quả, nhằm tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động.
Khuyến khích phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu phố chợ Túy Loan, hoạt động kinh doanh, dịch vụ tư nhân trong các khu dân cư.
3. Về xây dựng nông thôn mới
 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tổ chức thực hiện; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho nhân dân. Tập trung triển khai  thực hiện hoàn thiện bền vững 19 tiêu chí NTM, tập trung xây dựng 3 thôn kiểu mẫu NTM trong  năm 2017 là Thôn Bồ Bản 1 , thôn Bồ Bản 2 và Dương Lâm 2..
4 Về thu chi ngân sách
Chủ động khai thác hết nguồn thu trên địa bàn, tăng nguồn lực tài chính cho địa phương.
Dựa vào điều kiện thực tế của địa phương, dự toán thu ngân sách nhà nước giao năm 2017 , thực hiện các giải pháp thu  hiệu quả , chống thất thu , hạn chế nợ đọng thuế ,đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị  địa phương, đồng thời tăng cường quản lý thu, chi, thực hành tiết kiệm chi và chống lãng phí. Phấn đấu tăng thu Ngân sách từ  3-5 % so với chỉ tiêu huyện giao.
5. Về xây dựng cơ bản (có phụ lục kèm theo)
Tập trung đầu tư cho các công trình phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới như: GTNT đường liên thôn, đường kiệt xóm đường nội đồng ,cơ sở vật chất nhà văn hóa, trường học, bê tông kênh mương, hệ thống điện, nâng cấp NTLS Gò Da tạo diện mạo của xã nằm ở trung tâm hành chính huyện.
Làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất, chuẩn bị mặt bằng và đóng góp ngày công xây dựng  các tuyến GTKX Dự kiến tổng chiều dài đề nghị đầu tư là 10 km.
6. Về  Tài nguyên- Môi trường
    Tăng cường quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, kiểm tra, xử lý xây dựng nhà trái phép trong các khu vực đã công bố. Tiếp tục đề nghị cấp trên cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân theo NQ 30 của Quốc hội và liên quan các khu dân cư đã được quy hoạch trước đây và hoàn thành việc giao đất nông nghiệp cho thôn Nam Thành.
Tiếp tục đề nghị huyện có kế hoạch xem xét về nước thải khu phố chợ Túy Loan tràn ra kênh  tưới gây ảnh hưởng đến môi trường.
    Đề nghị cấp trên đầu tư hệ thống nước sạch của Thành phố, nâng tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn trên địa bàn xã.Tuyên truyền vận động các cơ sở SXKD, nhân dân toàn xã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Duy trì có hiệu quả phong trào ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp.
7.. Về văn hóa - xã hội
Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của xã hội, tạo bước chuyển mạnh mẽ trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội, quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, trong năm xây dựng mới và sữa chữa 138 nhà chính sách xuống cấp.Tổ chức kỉ niệm 70 năm ngày TBLS  ( 27/7/1947/ -27/7/2017). Đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện tại trường Mầm non Hòa Phong 2.
Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã  lần thứ VII năm 2017, .
*Giáo dục
Tiếp tục chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung phát triển chất lượng mũi nhọn, duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia. Triển khai bước đầu về xây dựng trường THCS Trần Quốc Tuấn thành trường trọng điểm của khu vực và mở rộng trường  tiểu hoc An Phước.
* Y tế
Chỉ đạo Trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bám sát Bộ tiêu chí Y tế Quốc gia giai đoạn 2011-2020 để tổ chức thực hiện tốt từng nội dung. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia BHYT nâng tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 95%. Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,3%. Gữ vững trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2020.
Thực hiện lồng ghép các biện pháp giúp đỡ hộ nghèo làm ăn, vươn lên thoát nghèo, phấn đấu năm 2017 giảm  90 hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố.
Đối với hộ nghèo có khả năng lao động, UBND xã tổ chức toạ đàm mời ngân hàng CSXH, phòng LĐTBXH và Hội liên hiệp phụ nữ huyện về tư vấn chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo như vốn vay, tiếp cận với các chính sách giúp đỡ của nhà nước để hộ nghèo biết và nắm bắt tâm tư của từng hộ để địa phương có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ BHYT, hỗ trợ chi phí học tập và tiền diện cho hộ nghèo. UBND xã phối hợp các hội đoàn thể thường xuyên theo dõi giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo mở nhiều lớp tập huấn về kỷ thuật trồng trọt, chăn nuôi áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai thực hiện  có hiệu quả “Năm văn hóa văn minh đô thị”, tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
 Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh nhằm tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động phát triển KT-XH, QPAN, xây dựng nông thôn mới, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đề nghị nâng cấp trạm truyền  thanh tại xã, hiện nay xuống cấp còn dưới  30 % công suất.
8. Về quốc phòng – an ninh
Thường xuyên quan tâm xây dựng và cũng cố lực lượng dân quân, đảm bảo chất lượng. Tỉ lệ lực lượng dân quân đạt 1,2% so với dân số. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ xã đến thôn. Hoàn thành công tác huấn luyện, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
Tiếp tục thực hiện tốt NQ 09/CP của Chính Phủ về chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, công tác tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống tội phạm trong tình hình mớ, xây dựng mô hình “ 5 quản 3 phòng “ trên các thôn . Tăng cường công tác tuần tra, phòng chống tội phạm theo quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND Thành phố. Đẩy mạnh các biện pháp trấn áp loại tội phạm cướp giật, trộm đêm, đẩy lùi các TNXH, xử lý các tụ điểm cờ bạc, số đề; đảm bảo trật tự ATGT và PCCC, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội  trên địa bàn xã.
  9. Về CCHC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí – Tư pháp - GQKNTC
Đẩy mạnh cải cách về thực hiện các thủ tục hành chính theo mô hình một cửa điện tử,, một cửa liên thông; mô hình giải quyết hồ sơ “3 trong 1” trả hồ sơ tại nhà cho công dân . Tiếp tục thực hiện có kết quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy, cuộc vận động “3 hơn” trong Cải cách hành chính, Xây dựng nền hành chính công phục vụ nhân dân, tận tình chu đáo, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đạo đức công vụ và năng lực của đội ngũ cán bộ, gắn với tinh giảm  cán bộ  công chức   nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chương trình hành động của Thành phố, huyện trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực hiện tốt Luật tiếp công dân, công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo không để xảy ra khiếu nại khiếu kiện đông người.
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP trong  năm 2016 và kế hoạch phát triển KT-XH , QPAN năm 2017 của UBND xã Hòa Phong, kính trình cấp trên xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhn
- Phòng TC-KH huyện;
- BTV Đảng uỷ;                                                               
- TT HĐND, UBND xã;
- Lưu: VT, VP.                             
                  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thị Vân
 
                                                  
           
                                                                             
                                                                    
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                         
                                                                                       


[1 Tổng diện tích giao trồng: 1209/1215 ha, đạt 99,5%. Cây lúa: 890ha, đạt 100%KH; cây màu: 83 ha, đạt 97,6%KH; cây công nghiệp: 88 ha, đạt 98%KH; Cây thực phẩm: 148 ha, đạt  98,6%KH.
 
[2] Đàn trâu: 195/200 con, đạt 97,5%; Đàn bò: 950/1000 con, đạt 95%; Đàn heo: 10000/12000 con, đạt 83,3%; Đàn gia cầm: 135.000/150.000 con, đạt 90%; Cá nước ngọt: 185.000/200.000 con, đạt 92,5%.
[3] Thu thuế môn bài: 224/ 226 triệu, đạt 99,1%; Thuế GTGT:1109/1.200 triệu, đạt 92,5%; Thuế thu nhập cá nhân: 573,3/560 triệu, đạt 102,4%; Lệ phí trư­ớc bạ: 74,7 triệu, đạt 83%; Thuế tiêu thụ đặc biệt: 33,9 triệu,  đạt 86,9%; Phí, lệ phí: 47,1 triệu, đạt 157%; Thuế phi nông nghiệp: 114 triệu/137 triệu, đạt 89,2%; Thu khác ngân sách:  76/80 triệu đạt 95%.
  Quỹ đền ơn: 55,3/40triệu, đạt 111% so NQ; Quỹ CSTE: 24/20 triệu, đạt 122%; Quỹ vì người nghèo: 82/95triệu đạt 86%; Quỹ chăm sóc người cao tuổi: 34,7/32 triệu  đạt 108%; Quỹ QP-AN: 197,5/200 triệu   đạt 99%; Phòng chống thiên tai: 75/64 triệu, đạt 118%; Xây dựng Bia chiến tích: 67,4/80 triệu, đạt 84%.
            [[4]]:  Lập biên bản xây dựng 3 nghĩa địa trái phép tại Thổ Làng ;đối với hộ ông Lê Quang Trung - Túy Loan Tây 2, chủ đã chấp hành tháo dỡ; đối với hộ ông Nguyễn Hòa - phương Khuê Trung chủ  không chấp hành, tổ công tác  xã đã xử lý tháo dỡ; đối với hộ ông Hung - ở Đà Nẵng chủ đầu tư không có mặt tại hiện trường, tổ công tác xã đã xử lý tháo dỡ dứt điểm; Xử lý XD lều quán tại Thôn Tuý Loan Tây 1( Ông Phạm Phương); Xử lý XD lều quán trái phép tại Cẩm Toại Tây(NgôVăn Sơn).
[5] Vòng tránh thai: 149/148 chị đặt , đạt tỉ lệ 100,1%;  thuốc tiêm: 14/16; thuốc cấy: 8/7, đạt 114%; đình sản 3/3 ca đạt 100%..
[6] 01 hộ kinh doanh bán thịt heo không rõ nguồn gốc, thu được 19 kg đưa đi tiêu hủy.
[7]  21 nhà XD mơi 120 triệu;3 nhà sữ chữa 60 triệu; 129 nhà sữ chữa và cấp ti vi . Tổng tiền 3,930 triệu đồng ..
[8] Có 3 nhà không thực hiện do gia đình quá khó khăn không đủ điều kiện để làm đã báo cáo huyện.
                [[9]]:thi cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền nam, nữ, đua thuyền
[10] Lập biên bản vi phạm 16 trường hợp về ATGT. Xóa 54 quảng cáo, tờ rơi, rao vặt sai quy định.
[11] LLDQ năm 2, 3, 4: 60/69 đ/c, đạt 87%; LLDQ binh chủng: 5/6, LLDQ cơ động huyện: 16/19.
[12] Xét 166 hồ sơ, gửi về huyện 90 hồ sơ.
[13] Cố ý gây thương tích: 4 vụ, 12 đối tượng; gây rối trật tự công cộng: 4 vụ, 5 đối tượng; trộm cắp: 3 vụ, 4 đối tượng; cờ bạc, số đề: 4 vụ, 18 đối tượng; bạo lực gia đình: 2 vụ, 3 đối tượng; trường hợp khác: 3 vụ, 5 đối tượng; ma túy: 5 vụ, 11 đối tượng ( 4 vụ xử phạt hành chính, 1 vụ chuyển công an Huyện xử lý) – hiện nay đang theo dõi 4 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.
 
[14] 1. Xây dựng cánh đồng khảo nghiệm giống trung ngắn ngày 4 ha tại Cẩm Toại Đông, 2. Xây dựng bia chiến tích trận đánh Cồn Đai – Cẩm Toại Đông, 3. Xây dựng 110 m đường giao thông kiệt xóm vào nghĩa trang Gò Gia.
[15] Xây dựng vườn dạo tại khu vực Miếu Ông ích Đường – Túy Loan Đông 1.
[16] Tiếp nhận 11 đơn thư kiến nghị, đã giải quyết 07 đơn, 4 đơn thuộc thẩm quyền cấp trên giải quyết. Tiếp nhận  5.549 hồ sơ các loại, tổng trả là 5.541 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được trả sớm và đúng hẹn là 99,8%.

Tác giả bài viết: VP UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Thông tin của lãnh đạo UBND và Bộ phận chuyên môn xã Hòa Phong

I. Thông tin của Lãnh đạo UBND xã Hòa Phong1. Chủ tịch UBND xã- Họ và tên: Nguyễn Thị Vân.- Số điện thoại liên hệ: 0935760608.- Hộp thư điện tử: vannt2@danang.gov.vn2. Các Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phong* Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực VHXH- Họ và tên: Ngô Văn Nhân.- Số điện thoại liên...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở xã Hoà Phong?

Thật sự chuyển biến

Các thôn chưa có sự đồng đều

Chưa thật sự chuyển biến

TỔNG SỐ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 325

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7579

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 497626