01:31 EST Thứ tư, 12/12/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm, thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn xã Hòa Phong năm 2017

Chủ nhật - 02/04/2017 23:56
Kế hoạch thực hiện An toàn thực phẩm xã Hòa Phong năm 2017
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA PHONG
 

Số:  37  /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hòa Phong, ngày 24 tháng 02 năm 2017         
 
KẾ HOẠCH
Đảm bảo An toàn thực phẩm, thực hiện chương trình Thành phố 4 an
trên địa bàn xã Hòa Phong năm 2017
         
Thực hiện Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng ban hành đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn huyện Hòa Vang. UBND xã Hòa Phong xây dựng kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm  thực hiện  Chương trình Thành phố 4 antrên địa bàn xã năm 2017 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Huy động hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Đoàn thể xã nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP).
Triển khai có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn xã, góp phần thực hiện “Chương trình 4 an” của thành phố.
Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hình thành nếp sống văn hóa, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
2. Yêu cầu
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP.
- Nâng cao hoạt động quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn xã.
II. MỤC TIÊU
1. 100% các ngành từ xã đến các thôn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP.
2. 100% số hộ nông dân sản xuất ban đầu nhỏ lẻ được thống kê và ký cam kết bảo đảm ATTP.
3. 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố thuộc xã quản lý phải được ký cam kết đảm bảo ATTP và đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
4. 15/15 thôn được công nhận nông thôn mới phải đạt tiêu chí ATTP.
5. 100% cơ sở thực phẩm được kiểm tra theo phân cấp và đạt điều kiện ATTP.
6. Xây dựng 01 mô hình điểm về thức ăn đường phố, khu phố ẩm thực (tại khu phố chợ Túy Loan);
7. 100% mẫu thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua test nhanh phải được lấy mẫu gửi kiểm nghiệm để kiểm tra các chỉ tiêu liên quan.
8. 100% ý kiến phản ánh của nhân dân về vấn đề ATTP phải được xử lý kịp thời.
9. Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 05 người mắc trở lên.
10. 100% vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý kịp thời.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
          1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành
          - Tổ chức họp Ban chỉ đạo liên ngành về ATVSTP triển khai nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện năm 2017. Kịp thời kiện toàn và phân công nghiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ. Định kỳ họp giao ban BCĐ hàng tháng để đánh giá tình hình và bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017.
          - Phối hợp với UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo ATTP theo chương trình phối hợp giữa UBND và Mặt trận – Đoàn thể xã.
          - Chỉ đạo cho Trạm Y tế xã, các ngành phụ trách các lĩnh vực liên quan tham mưu cho UBND xã triển khai có hiệu quả công tác quản lý về ATTP trên địa bàn xã.
- Chỉ đạo cho các BND thôn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ sở kinh doanh, chế biến, sản xuất thực phẩm... thực hiện đúng theo các Quy định về quản lý an toàn thực phẩm.
2. Về công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP tại các cơ sở trên địa bàn xã
a) Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở và người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng bằng các hình thức khác nhau: tổ chức buổi nói chuyện; xác nhận kiến thức ATTP; tờ rơi, băng rôn tuyên truyền..., nhất là trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu.
b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động trên địa bàn xã theo quy định tại Quyết định số 4831/QĐ-UBND của UBND huyện Hòa Vang; Quyết định 8847/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.
c) Tăng  cường công tác tuyên truyền về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng như: đài truyền thanh xã, trang web điện tử xã... tăng cường tin bài viết tuyên truyền về ATTP, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về ATTP. Công khai danh sách cơ sở đảm bảo ATTP mỗi năm một lần, cơ sở không đảm bảo ATTP mỗi tháng một lần (nếu có) và niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn.
d) UBMTTQVN xã, các đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo ATTP theo Chương trình phối hợp đã ban hành.
e) Phối hợp với BQL chợ Túy Loan tuyên truyền thông qua hệ thống loa và phát tờ rơi về kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm để người tiêu dùng biết cách lựa chọn thực phẩm an toàn, chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
g) Phát động, vận động người dân tại địa phương tăng cường tố giác các trường hợp sản xuất, chế biến, kinh doanh, vận chuyển... thực phẩm bẩn, thông qua đường dây nóng của UBND thành phố (1022) hoặc UBND xã (ĐT 02363 846 426 hoặc 02363 782504).
h) Tiếp tục triển khai ký cam kết về ATTP đến hộ nông dân sản xuất ban đầu nhỏ lẻ và tổ chức cho 100% cơ sở quản lý ký cam kết về ATTP.
3.  Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm
          a) UBND xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất về ATTP đối với các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm do xã quản lý theo phân cấp như các bếp ăn tập thể; quán ăn, thức ăn đường phố; dịch vụ nấu ăn lưu động; giết mổ nhỏ lẻ, hộ sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ. Mục tiêu là Quý I: 20% cơ sở; Quý II: 30% cơ sở; Quý III: 30% cơ sở; Quý IV: 20% cơ sở. Xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực ATTP.
b) Phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra liên ngành của Huyện trong các đợt kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm do Huyện quản lý; hàng hóa kém chất lượng, hàng lưu thông không có nguồn gốc, xuất xứ, không có nội dung công bố phù hợp quy định ATTP, nhãn mác hàng hóa không đảm bảo quy định, hàng nhập khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt,...
  c) Tổ chức rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Kịp thời thực hiện ký, cấp đổi, cấp bổ sung Cam kết ATTP hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định. Phối hợp Cấp trên cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  d) Đối với VSATTP trên lĩnh vực Nông nghiệp: Phối hợp Phòng NN&PTNT huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc BVTV theo 4 đúng; kiểm soát ATTP tại các vùng rau chuyên canh. Phối hợp kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật, động vật sống tại các cơ sở giết mổ. Kiểm tra xử lý các điểm giết mổ nhỏ lẽ và vận động nhân dân không giết mổ tại nhà. Theo dõi, kiểm tra  lò giết mổ tập trung tại HTX 2
  e) Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ y tế thôn, cộng tác viên DS-KHHGĐ cơ sở trong công tác giám sát các cơ sở nấu ăn lưu động trên địa bàn quản lý; phát hiện và cung cấp thông tin đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm bẩn để kịp thời xử lý.
  4. Triển khai thực hiện tiêu chí An toàn thực phẩm xã đạt chuẩn nông thôn mới
  Tổ chức hướng dẫn tiêu chí về ATTP trong bộ tiêu chí nông thôn mới cho 15 thôn. Trong năm triển khai hoàn thành tiêu chí ATTP theo tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.
Triển khai xây dựng mô hình khu phố ẩm thực tại khu phố chợ Túy Loan.
  5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác quản lý ATTP
  Bố trí kinh phí triển khai tuyên truyền và kiểm tra công tác VSATTP trên địa bàn xã, kinh phí mua dụng cụ test kit và gửi mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu liên quan.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. BCĐ liên ngành VSATTP xã
  Chịu trách nhiệm thường xuyên tham mưu UBND xã triển khai từng nội dung của kế hoạch; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. 
  2. Trạm Y tế
  Tham mưu UBND xã triển khai có hiệu quả công tác quản lý về ATTP trên địa bàn xã năm 2017, phối hợp với các cơ quan, trường học và Mặt trận – Đoàn thể tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp (nói chuyện, băng rôn, gửi bài, đĩa tuyên truyền...), phát động chiến dịch phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã.
Tổ chức các hoạt động đảm bảo ATTP định kỳ (Tháng hành động ATTP, đảm bảo ATTP phòng chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo ATTP Tết Trung thu, Tết Nguyên đán...) và đột xuất trong lĩnh vực liên quan trên địa bàn xã năm 2017; tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định.
Triển khai cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trên địa bàn xã thực hiện đúng các quy định về ATTP. Tham mưu tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở thực phẩm theo phân cấp xã quản lý.
Xử lý nhanh khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra; đôn đốc triển khai các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã.
Tham mưu trang bị dụng cụ và thực hiện Test thử nhanh đối với các sản phẩm thực phẩm theo quy định.Đề nghị cấp trên lấy mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên khi cần thiết.
Phối hợp với cơ quan tuyến trên, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, điều tra nguyên nhân và triển khai biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2017.
Chỉ đạo đội ngũ cán bộ Y tế thôn phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân dân, báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất liên quan đến công tác an toàn thực phẩm tại địa phương.
Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trên lĩnh vực Y tế về UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) và huyện theo quy định.
2. Bộ phận phụ trách ATTP thuộc Văn phòng UBND xã
- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo chung của UBND xã về công tác đảm bảo ATTP. Xây dựng lịch giao ban BCĐ LN VSATTP, làm tổ chức, chuẩn bị báo cáo, các tài liệu liên quan về ATTP và thực hiện tổng hợp,  báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý cho BCĐ và cấp trên theo qui định.
- Chủ trì xây dựng phương án mô hình phố chuyên doanh ATTP tại khu phố chợ Túy Loan.
3. Các trường học trên địa bàn xã
- Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các trường học có học sinh bán trú, đặc biệt là trường mầm non. Xây dựng các mô hình bếp ăn bảo đảm an toàn thực phẩm ở các trường học gắn với phong trào dạy tốt, học tốt và các phong trào khác của ngành giáo dục.
- Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã triển khai kế hoạch này hằng năm và tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm trong các trường học, huy động giáo viên và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
4. Tài chính – kế toán
Cân đối, tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch năm ATTP.
5. Công an, Cơ quan quân sự và các ngành có liên quan
- Phân công cán bộ tham gia trong ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với Đoàn kiểm tra liên nghành xã định kì và đột xuất kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành đoàn thể phát hiện, điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, đơn vị mình, phối hợp với ngành y tế và các ngành có liên quan tham gia quản lý về ATTP trên địa bàn xã.
6. VHTT- Đài truyền thanh xã
Tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin giáo dục, truyền thông, phát bài tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và thông điệp thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm, tăng thời lượng phát sóng trên đài truyền thanh xã, đưa nội dung tuyên truyền về ATTP vào các phong trào như Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, văn hóa kinh doanh, sản xuất, chủ đề năm 2017 năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính, thành phố 4 an, lồng ghép thực hiện nói chuyện về ATTP cho các y tế thôn, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã. Mỗi tuần có ít nhất một tin bài về tuyên truyền hoạt động đảm bỏa ATTP.
7. Đề nghị Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các hội đoàn thể ở xã
Triển khai công tác vận động, giáo dục phát động các phong trào đảm bảo an toàn thực phẩm trong hội viên, đoàn viên gắn với cuộc vận động xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa ở khu dân cư nhằm hình thành các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm an toàn.
Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin về an toàn thực phẩm cho phụ nữ, đặc biệt các bà nội trợ, phụ nữ kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
 Phối hợp tổ chức các hoạt động như tập huấn, hướng dẫn các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn thức ăn chăn nuôi, phân bón.
 Phối hợp với các ngành liên quan phổ biến, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
Cụ thể từng nội dung như sau:
- Đề nghị UBMTTQVN xã: Đảm nhận công tác giám sát và tuyên truyền chung.
- Đề nghị Hội Nông dân xã: Đảm nhận giám sát và tuyên truyền, kiểm tra đối với hộ sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt nhỏ lẻ ban đầu, giết mổ nhỏ lẻ, vùng rau, Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp.
- Đề nghị Hội LHPN xã: Đảm nhận giám sát và tuyên truyền, kiểm tra đối với các quán ăn và thức ăn đường phố.
- Đề nghị Đoàn TN xã: Đảm nhận giám sát và tuyên truyền, kiểm tra đối với Bếp ăn tập thể các Nhóm lớp ĐLTT.
- Đề nghị Hội CCB xã: Đảm nhận giám sát và tuyên truyền, kiểm tra đối với Dịch vụ nấu ăn lưu động.
8. BND 15 thôn
Triển khai kế hoạch của UBND xã về đảm bảo ATTP thực hiện Chương trình 4 an của thành phố, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Chỉ đạo và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ y tế thôn, cộng tác viên DS-KHHGĐ trên địa bàn trong công tác giám sát, tuyên truyền kiến thức ATTP cho nhân dân tại địa phương.
Quản lý, phát hiện, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo xã về các hành vi vi phạm ATTP trên đại bàn quản lý để xã kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về ATTP đúng quy định.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí cho hoạt động quản lý ATTP năm 2017 từ nguồn kinh phí hoạt động được UBND huyện bố trí trong dự toán năm 2017 cho xã.
Căn cứ nội dung Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn xã năm 2017, các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện ./.

Tác giả bài viết: TT

Nguồn tin: VP UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn