01:27 EST Thứ tư, 12/12/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phát triển KTXH, QPAN xã Hòa Phong giai đoạn 2015-2020

Thứ hai - 13/02/2017 21:36
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng bộ xã Hoà Phong  
         
          Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, ngày 25/3/2015 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hòa Phong lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU, ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phong về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
          Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong  xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
          Tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với quyết tâm xây dựng Hòa Phong trở thành xã trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Hòa Vang.
          2. Yêu cầu
Tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu của nhiệm kỳ trước, tranh thủ ngoại lực và phát huy tối đa nội lực; Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII và lộ trình thực hiện hàng năm theo các chương trình, dự án, đề án trong 5 năm kế hoạch; Triển khai thực hiện các khâu đột phá phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Thành phố, Huyện để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chung của xã; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ đã đề ra.
II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
 Trong nhiệm kỳ đến cơ cấu kinh tế của xã là Thương mại dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.
- Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm là 15,6%, trong đó:
 + Giá trị SX nông-lâm-ngư nghiệp tăng:  5,8%.
 + Giá trị sản xuất ngành nghề -TTCN tăng :16,8%.
 + Giá trị TM-DV tăng: 17%.
- Thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 10-12%.
- Giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới còn dưới 5% so tổng số hộ dân.
- Giảm tỷ suất sinh bình quân hàng năm 0,5‰. Giảm tỷ lệ sinh 3+ đến cuối nhiệm kỳ xuống dưới 9%. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 10%.
- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 40-45 triệu đồng/người/năm.
          - Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.
          - Nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới; Phấn đấu xây dựng từ 7- 10 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.
          III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
          1. Phát triển kinh tế
Tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, ngành nghề TTCN và giảm tỷ trọng nông nghiệp.
           a) Phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp
          Phấn đấu đưa giá trị ngành nông nghiệp đến năm 2020 đạt giá trị 82-85 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,8%, trong đó :
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2017 Năm 2020
Giá trị sản xuất Nông lâm nghiệp Tỉ đồng 62,0 72,4 82-85
Tăng bình quân  hằng năm % 5,5 5,6 5,8
Tỉ trọng nông nghiệp chiếm % 17 13,5 11
 
- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Trong 05 năm đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn sẽ tiếp tục giảm, do vậy tập trung chú trọng đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng và con vật nuôi. Tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn 50ha ở thôn Cẩm Toại Đông, Cẩm Toại Trung (đã thử nghiệm năm 2015), vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất các loại giống trung, ngắn ngày đạt từ 50-75% diện tích, từ năm 2017 xây dựng vùng sản xuất lúa giống trên 2 HTX phục vụ nhu cầu tại địa phương với quy mô từ 10- 15 ha.
Tiếp tục triển khai đề án dồn điền đổi thửa và cải tạo vườn tạp ở các thôn có diện tích đất vườn rộng như Nam Thành, Khương Mỹ, Cẩm Toại Tây, An Tân. Chuyển đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao với diện tích 50ha ở vùng Tây theo quy hoạch của Huyện đã được Thành phố phê duyệt (Nam Thành, Khương Mỹ, Cẩm Toại Tây) và một số diện tích ở các thôn khác. Thực hiện tốt Đề án của huyện về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị”, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả rau chuyên canh Túy Loan, vùng ớt Nà Bồ Bản, Thạch Bồ và vùng hoa Gò Giản.  Vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa xây dựng  vùng sản xuất khảo nghiệm giống trên 2 HTX nông nghiệp từ 10-15 ha; xây dựng  vùng chuyên canh sản xuất rau, màu , cây công nghiệp,  đồng thời  mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn tại Túy Loan, An Tân và Bồ Bản  2  lên 20- 25 ha cuối năm 2020 ( An tân- Bồ Bản 2 là 5- 7 ha ),  trong đó áp dụng sản xuất rau công nghệ cao  là 5 ha tại Túy Loan;   phát triển mô hình trồng hoa theo công nghệ cao  từ 2-4  ha tại Dương Lâm 2 ; Phát triển mô hình sản xuất nấm các thôn có điều kiện.
 
Tổ chức xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, tập trung xây dựng rau Túy Loan trở thành sản phẩm đặc trưng điển hình của xã. Tiếp tục vận động nhân dân thành lập từ 03 – 05 tổ hợp tác sản xuất.
          Hai HTX NN và HTX rau tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động theo tinh thần Luật HTX năm 2012, phát triển các loại hình hoạt động dịch vụ, kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng HTX NN1 thành HTX tiên tiến.
- Lĩnh vực Lâm nghiệp: Quan tâm chăm sóc, sản xuất, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Mỗi năm khai thác và trồng mới 30-40ha rừng tập trung và phân tán trong nhân dân, tập trung chủ yếu ở các thôn cùng tây.
- Lĩnh vực chăn nuôi: Hướng dẫn và vận động nhân dân một số thôn vùng Tây hình thành vùng chăn nuôi khép kín, có hệ thống hầm biogas đảm bảo môi trường. Phát triển mạnh chăn nuôi hộ gia đình trên các thôn. Mở rộng diện tích nuôi các nước ngọt lên 30ha vào cuối năm 2020, hướng dẫn nhân dân chọn nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh chăn nuôi  tại các thôn vùng tây, mở rộng làng cá Hóc Khế , Nam Thành, Cẩm Toại Tây.  Quản lý Phát triển chăn nuôi bò sữa tại thôn Nam Thành. Xây dựng mới khu chăn nuôi gia súc gia cầm  tập trung tại Hóc Khế ( Thôn Khương Mỹ ).
Định hướng phát triển chăn nuôi trong 5 năm đến  cần có kế hoạch  thu hút vốn  trong các thành phần kinh tế để khai thác 1 cách có hiệu quả các tiềm năng địa phương, phát triển chăn nuôi trên các thôn tập trung tại  thôn Nam Thành, Khương Mỹ  Cẩm Toại Tây và An Tân, góp phần vào  công tác giải quyết việc làm,XĐGN và tăng thu nhập cho nhân dân.
 - Giao trách nhiệm cho cán bộ phụ trách nông nghiệp phối hợp với Hội Nông dân xã, Cán bộ Khuyến nông, 03 HTX,15 thôn và một số ngành có liên  quan tham mưu UBND xã thực hiện.
          - Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 -2020.
          - Dự kiến một số Văn bản tham mưu xây dựng:
          + Tiếp tục Triển khai  kế hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn 50ha ở thôn Cẩm Toại Đông, Cẩm Toại Trung.
          + Kế hoạch vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất các loại giống trung, ngắn ngày đạt từ 50-75% .
          + Kế hoạch xây dựng vùng sản xuất kinh doanh lúa giống phục vụ nhu cầu tại địa phương, .
          + Đề nghị cấp trên hổ trợ cải tạo vườn tạp,và xây dựng các vùng chuyên canh. Tại vùng rau Xây dựng kế hoạch vận động nhân dân để mở rộng sản xuất.
          + Kế hoạch Chuyển đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao.
          + Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị”, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.
          + Kế hoạch Tổ chức xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, chủ yếu chọn sản phẩm nấm, lúa giống.
          + Kế hoạch vận động nhân dân thành lập từ 03 – 05 tổ hợp tác sản xuất.
          + Kế hoạch phát triển kinh tế rừng.
          + Kế hoạch phát triển chăn nuôi tập trung.
          + Báo cáo đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế , xây dựng kế hoạch nhân rộng  mô hình thực hiện trong năm 2017- 2020.
          b) Ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp
Phấn đấu đưa giá trị ngành nghề - TTCN cuối 2020 là 280 – 290 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hằng năm 16,8%, tăng tỷ trọng lao động ngành nghề - TTCN trong cơ cấu lao động đạt từ 33 – 35%. Kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân, trong và ngoài xã đầu tư xây dựng khu tiểu thủ công nghiệp đã được phê duyệt để tổ chức và phát triển sản xuất. Mở rộng phát triển dự án làng nghề, đẩy mạnh các tổ hợp tác sản xuất nhằm giải quyết lao động nông thôn như: Tổ sản xuất nấm ăn, tổ sản xuất bánh tráng, mì khô đi vào hoạt động có hiệu quả; khuyến khích phát triển các ngành nghề sản xuất như may mặc, cơ khí, sản xuất đồ sắt, inox, nông cụ, điện tử, nghề mộc, sản xuất chế biến song mây gắn với công tác bảo vệ môi trường, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2017 Năm 2020
Giá trị sản xuất ngành nghề TTCN Tỉ đồng 130,0 195,0 294
Tăng bình quân  hằng năm % 16,6 16,7 16,8
Tỉ trọng ngành nghề TTCN % 35 36,3 37,5
 
Giao trách nhiệm Bộ phận phụ trách kinh tế chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
- Dự kiến một số Văn bản tham mưu xây dựng:
+ Kế hoạch xây dựng các vùng tạo mặt bằng cho phát triển TTCN và thu hút vốn trong các thành phần kinh tế  năm 2016.
+ Kế hoạch  tư vấn chuyển đổi lao động nông nghiệp sang các ngành nghề thương mại- TTCN  năm 2017.
+ Kế hoạch giới thiệu cho vay vốn phát triển các ngành nghề TTCN   năm 2016 .       c) Thương mại dịch vụ
Tập trung  phát triển các loại hình thương mại dịch vụ, phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, đa dạng các sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, kêu gọi đầu tư. Phấn đấu đến năm 2020 giá trị TMDV là 377 tỷ đồng, tăng bình quân 17%, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị sản xuất trên địa bàn. Một số ngành nghề cần quan tâm như: Ngân hàng, viễn thông, nhà hàng, khu tiệc cưới, nhà nghỉ, điện máy. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại” và đề án “Phát triển du lịch và sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề nghị  thành phố, huyện quan tâm có chính sách đầu tư phát triển du lịch sinh thái gắn lễ hội đình làng, với làng nghề bánh tráng Túy Loan và ẩm thực quê hương; cải tạo một số điểm có tiềm năng phát triển du lịch trở thành khu du lịch sinh thái của xã; Khai thác có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, đa dạng các sản phẩm, chú trọng phát triển các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp. Phát triển buôn bán dịch vụ trên các tuyến đường chính ADB5 UBND xã,  An phước – D75.
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2017 Năm 2020
Giá trị ngành thương mại dịch vụ Tỉ đồng 179 270 408
Tăng bình quân  hằng năm % 16,8 16,9 17
Tỉ trọng % 48 50 51,5
 
 Giao trách nhiệm Bộ phận phụ trách kinh tế chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện.
Giao Bộ phận VHTT tham mưu thực hiện nội dung về phát triển du lịch sinh thái gắn lễ hội đình làng, với làng nghề bánh tráng Túy Loan và ẩm thực quê hương.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
- Dự kiến một số Văn bản tham mưu xây dựng:
+ Xây dựng Kế hoạch phát triển TMDV và giải giải quyết việc làm trên địa bàn xã.
+ Xây dựng Kế hoạch kêu gọi đầu tư  xây dựng từ 1-2 siêu thị mini nhỏ, siêu thị, khách sạn , nhà hang tiệc cưới và  khu du lịch sinh thái Hóc Khế. Lập tờ trình đề nghị xin chủ trương của huyện.
+ Xây dựng Kế hoạch đánh giá, nhân rộng mô hình sản xuất bánh tráng Túy Loan.
          d) Về tài chính ngân sách
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính - ngân sách, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao hằng năm, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, thu đúng, thu đủ, kịp thời, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, chống thất thu, tăng cường thu nợ đọng, hạn chế thấp nhất  phát sinh nợ mới, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuế, chay ì trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn hằng năm từ 10-12%. Tăng cường phối hợp chặt chẽ Mặt trận, đoàn thể, đội thuế liên xã, đơn vị thu tiền thuế được Nhà nước phân công và Hội đồng tư vấn thuế tuyên truyền vận động để nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước và ủng hộ, đóng góp nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Điều hành chi ngân sách đảm bảo, tiết kiệm, đúng mức, đúng nguyên tắc, thường xuyên đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch ngân sách hàng năm theo đúng quy định.
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2017 Năm 2020
Tăng thu NS % 10 10-12 12
Thu nợ đọng % 30 70 90
Hoàn thành chỉ tiêu giao hằng năm % 100 100 100
 
Giao Ban Tài chính – Kế toán xã chịu trách nhiệm tham mưu UBND xã triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
          + Tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý thu, chi ngân sách.
          + Tham mưu xây dựng kế hoạch thu nợ đọng
          + Tham mưu xây dựng kế hoạch chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.
          + Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi theo nghị định 130 của Chính phủ.
e) Xây dựng cơ bản 
Tranh thủ các nguồn vốn nhà nước và nguồn huy động trong nhân dân theo quy định đầu tư tập trung vào một số công trình sau:
- Trung tâm hành chính xã, trạm y tế xã theo phê duyệt của UBND thành phố,
- Xây dựng mới trường Mầm non Hòa Phong (đã hoàn thành xây dựng 06 phòng học năm 2016); Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 trường Mầm non Hòa Phong 2;
 mở rộng diện tích và nâng cấp trường tiểu học An Phước;  mở rộng diện tích trường THCS Trần Quốc Tuấn và đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng nhà đa năng  để đảm bảo tiêu chuẩn về trường chuẩn Quốc gia và  đạt trường trọng điểm của huyện; Trường Lâm Quang Thự Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, phòng chức năng đảm bảo đạt chuẩn mức 2 vào năm 2017- 2018.
- Phát triển và nâng cấp hệ thống  đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông kiệt hẻm, giao thông nội đồng. Tập trung chủ yếu 1 số tuyến chính sau:
* Tuyến Quốc lộ 14B củ đi HTX 2
* Tuyến An Phước đi D 75
* Tuyến Trạm y tế đi bưu điện
* Tuyến Đình Dương Lâm 2 đi Công viên nghĩa trang.
* Tuyến Cầu Giăng  đi Túy Loan, Bồ Bản.
* Tuyến D75 đi Cẩm Toại Tây- Nam Thành.
 * Tuyến từ Nam Thành - Hòa Khương,
-  Xây dựng  điện chiếu sáng  2 tuyến : Tuyến  Bồ Bản 1 đi Bồ Bản 2 và Thạch Bồ; Tuyến Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ và 1 số thôn khác có điều kiện.
-  Bê tông hoá kênh mương nội đồng, xây dựng mương thoát nước, một số cầu cống tại Cẩm Toại Đông, Túy Loan , Cẩm Toại Trung và Bồ Bản 1.
 - Xây dựng hệ thống nước sạch ở các thôn Khương Mỹ, Cẩm Toại Tây, Cẩm Toại Trung, An Tân, Bồ Bản 1, Dương Lâm 2 và Túy Loan 1 và Túy Loan Đông 2.
- Xây dựng Trung tâm văn hóa và đề nghị hỗ trợ một số trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, khu thể thao thôn nhằm hoàn thiện CSVC văn hóa.
          Giao  cho các Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu UBND xã  lập tờ trình đề nghị cấp trên xem xét và có kế hoạch triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
          - Xây dựng kế hoạch phân kỳ thời gian thực hiện từng công trình. Lập tờ trình về cấp trên xem xét hổ trợ kinh phí đầu tư.
          - Xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng cho xây dựng các công trình.
2. Xây dựng Nông thôn mới
          Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hoàn thành xây dựng 2 thôn kiểu mẫu nông thôn mới năm 2016 và nhân rộng để phấn đấu đến cuối năm 2020 xây dựng hoàn thành trên 50% thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Rà soát bổ sung, xin điều chỉnh Quy hoạch NTM, xây dựng kế hoạch đầu tư các hạng mục có liên quan về kết cấu hạ tầng ở địa phương tập trung hệ thống giao thông, điện, trường trạm, Trung tâm văn hóa. Nhân rộng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 40-45 triệu đồng/người/năm . Tiếp tục thực hiện tốt đề án thu gom rác thải, duy trì ra quân ngày Chủ nhật “Xanh - sạch - đẹp”, thực hiện đề án xã hội hóa phát triển cây xanh, triển khai thực hiện tốt đề án “Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, xây dựng huyện thân thiện môi trường”. Vận động các hộ gia đình nâng cấp sửa chữa nhà ở, xây dựng tường rào cổng ngõ đảm bảo mỹ quan. Quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững;  quan tâm hổ trợ vay vốn cho người nghèo, trùng tu nâng cấp nhà văn hóa; tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ xã đến thôn thật sự vững mạnh, giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn. Chống xuống cấp trạm y tế xã.
          Giao trách nhiệm cán bộ phụ trách NTM, các ngành phụ trách từng tiêu chí chủ trì phối với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND xã thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
          + Xây dựng kế hoạch nông thôn mới kiểu mẫu và kế hoạch nâng cao chất lượng và hoàn thiện 19 tiêu chí NTM.
          + Xây dựng kế hoạch phát triển các mô hình kinh tế và kế hoạch phát triển các HTX , các tổ hợp tác.
3. Lĩnh vực Văn hoá, xã hội
a) Giáo dục
Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 23-CTTr/HU ngày 24/02/2014 của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học; tập trung mũi nhọn cho học sinh giỏi các cấp và đổ đại học. Xây dựng trường THCS Trần Quốc Tuấn, trường Mầm non thành trường trọng điểm  (theo NQ của Huyện) vào cuối năm 2020; trường tiểu học An Phước đạt chuẩn Quốc gia mức 2 trong giai đoạn 2019-2020; trường tiểu học Lâm Quang Thự đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2017-2018,   CSVC chưa đảm bảo, phòng ốc thiếu,  ; tách trường Mầm non thành 2 trường , xây dựng trường mầm non số 2  đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm học 2019-2020.
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ học sinh bỏ học, không để có học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
          Đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài; xây dựng xã hội học tập suốt đời, triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập ở cơ sở, mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao các chuẩn về phổ cập giáo dục bậc Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT.   
Giao trách nhiệm BGH các trường học chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã  Xây dựng :
-         Xây dựng  đề án trường trọng điểm tại trương THCS Trần Quốc Tuấn và Trường mầm non Hòa Phong.
-         Kế hoạch mở rộng trường, xây dựng CSVC  và nâng chuẩn để đạt chuẩn quốc gia các trường.
-         Xây dựng kế hoạch không có học sinh bỏ học.
-         Hội khuyến học chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
-         Văn phòng tham mưu UBND lên lịch mở hội nghị giáo dục bàn xây dựng trường đạt chuẩn  giai đoạn 2016-2020.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
b) Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèo
Thực hiện tốt “ Năm 4 an “ về an sinh xã hội,Tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ VNAH, nâng cao mức sống các gia đình chính sách ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình người dân nơi cư trú và đảm bảo an sinh xã hội. Huy động mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ xây dựng và sữa chữa nhà cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo và hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội (khuyết tật, Da cam, bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, người đơn thân khó khăn). Thực hiện tốt đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho nhân dân, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt từ 40-45 triệu đồng/người. Triển khai đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 với những giải pháp giảm nghèo hiệu quả, có cách làm mới trong giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo một cách bền vững, đến cuối nhiệm kỳ giảm còn dưới 3% (theo chuẩn mới của Thành phố). Chăm lo tốt các chính sách và sức khỏe người cao tuổi.
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2018 Năm 2020
Giảm hộ nghèo % 7 5 2,5
Thu nhập bình quân đầu người Triệu 29,5 36 41
Lao động có việc làm % 100 100 100
 
Giao trách nhiệm Bộ phận VHXH chủ trì phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
- Dự kiến một số Văn bản tham mưu xây dựng:
+ Kế hoạch thực hiện công tác chăm lo đối với người có công cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa 2015-2020.
+ Kế hoạch giảm nghèo 2015-2020.
+ Kế hoạch đào tạo nghề 2015- 2020.
c) Công tác Y tế, Dân số, Gia đình & Trẻ em, Lao động, việc làm và TNXH.
Giữ vững và nâng chuẩn xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phát triển phương pháp kết hợp khám chữa bệnh Đông - Tây Y, vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện đạt trên 95%. Thực hiện hiệu quả chương trình truyền thông dân số, phấn đấu giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,5‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 9%. Làm tốt công tác ATTP, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, công tác gia đình, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 7%.
Quan tâm  các hoạt động của các  Hội Chử Đỏ, Hội Từ Thiện và  Hội người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thật sự sống vui ,song khỏe.
Giao BCĐ CSSKND, Trạm Y tế chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND xã thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
+ Xây dựng kế hoạch đảm bảo ATVSTP trên địa bàn xã.
+ Xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia BHYT toàn  dân.
+ Kế dựng kế hoạch hóa gia đình và công tác truyền thông.
+ Kế hoạch chăm sóc trẻ em
 
d) Xây dựng đời sống văn hóa, văn hóa văn minh đô thị, văn hóa thông tin và đài truyền thanh xã.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng  NTM đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, có chất lượng gắn với thực hiện văn hóa văn minh đô thị, hàng năm có trên 90% gia đình đạt văn hóa, 80% thôn đạt thôn văn hóa và xã đạt xã văn hóa, tập trung xây dựng đạt 80% thôn văn hóa văn minh NTM tiêu biểu, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; đề nghị nâng cấp, trùng tu, tôn tạo các di tích đình làng, nhà cổ trong nhân dân xuống cấp; phát triển các hoạt động VHVN-TDTT, lễ hội đình làng. Trung tâm VHTT xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn hoạt động có hiệu quả. Huy động, vận động các nguồn kinh phí triển khai xây dựng 01 đến 03 bia di tích, chiến tích trên địa bàn.
Thực hiện, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân nắm bắt và hưởng ứng thực hiện.
Giao trách nhiệm Bộ phận VHXH chủ trì phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện Đời sống văn hóa, văn minh đô thị 2016-2020.
+ Xây dựng kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền 2016-2020.
4. Lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường
    Tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội  ổn định và bền vững, triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Huyện thân thiện với môi trường và từng bước xây dựng xã thân thiện với môi trường. Tăng cường quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, kiểm tra, xử lý xây dựng nhà trái phép trong các khu vực đã công bố quy hoạch. Tuyên truyền vận động các cơ sở SXKD, nhân dân toàn xã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.
Giao trách nhiệm Bộ phận ĐC-XD-NN-MT chủ trì phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
- Dự kiến một số Văn bản tham mưu xây dựng:
          + Xây dựng kế hoạch quản lý nhà nước về đất đai , kế hoạch vận động quản lý phối hợp các ngành xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép.
          + Xây dựng kế hoạch quản lý đất 5%,  Kế hoạch quản lý đất bỏ hoang trong các hộ và có hướng .
          + Xây dựng kế hoạch về bảo vệ môi trường và triển khai cam kết trong các hộ.
5. Công tác quốc phòng, an ninh
          a) Công tác Quốc phòng quân sự địa phương
          Tập trung lãnh đạo tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo chất lượng và số lượng đạt 1,08% so với dân số. Tổ chức huấn luyện LLDQ hằng năm đạt hiệu quả, chất lượng. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo Luật giáo dục Quốc phòng quy định. Quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân dự bị, thực hiện tốt công tác đăng ký tuổi 17, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Phối hợp tốt các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể về công tác Quốc phòng quân sự địa phương và phòng chống thiên tai. Xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Giao trách nhiệm BCH Quân sự xã chủ trì phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
          + Xây dựng kế hoạch phát triển LLDQ  đảm bảo về chất lượng và số lượng đạt 1,2 % so với dân số.
          + Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong LLDQ đạt từ 40 % trở lên; phát triển lực lượng trong DBĐV chiếm từ 25 % trở lên.
+ Tạo nguồn phát triển trong thanh niên nhập ngủ.
+ Xây dựng kế hoạch quản lý tốt thực lực cho công tác giao quuan hằng năm.
b) Công tác đảm bảo ANCT-TTATXH
          Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 48 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, Nghị quyết 09 của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Quản lý tốt an ninh tôn giáo, phòng chống âm mưu “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch. Thường xuyên củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an xã, công an viên và lực lượng dân phòng thật sự vững mạnh, huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các  tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã đạt chuẩn về an toàn ANTT, thôn không có tội phạm; Duy trì và nhân rộng các mô hình về đảm bảo ANTT. Phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị 24, 25 của Thành uỷ, đẩy mạnh các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANCT, TTATXH, ATGT và PCCC tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.
 Giao trách nhiệm Ban Công an xã chủ trì phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
          + Xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ An tổ quốc trên các thôn.
          + Xây dựng kế hoạch  các mô hình “5 quản và 3 phòng” trên các thôn.
          + Xây dựng kế hoạch quản lý ma túy mại dâm, HIV/ADIS.
6. Xây dựng chính quyền
Tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng các kế hoạch để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND và những nhiệm vụ của Nhà nước cấp trên giao, phấn đấu giữ vững phong trào thi đua yêu nước hằng năm.
Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên trách có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, uy tín  gắn với việc tinh giảm cán bộ đáp ứng tình hình hiện nay , xử lý nghiêm túc các trường hợp thiếu trách nhiệm với nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng đội ngũ BND thôn có uy tín, tâm huyết, nhiệt tình trong công việc.
Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”“một cửa liên thông” tiến đến xây dựng “một cửa điện tử”, “một cửa hiện đại”, đi đôi với thực hiện tốt Chỉ thị 29 của Thành ủy về “5 xây”, “3 chống”; xây dựng và thực hiện tốt việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO vào quản lý nhà nước trên lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cần chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước đến tận nhân dân để mỗi người dân tự nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, từ đó có ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tránh dân chủ cực đoan và dân chủ ngoài pháp luật. Thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, dân vận chính quyền. Củng cố và xây dựng các tổ hoà giải ở các thôn, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân một cách kịp thời, giải quyết tốt các đơn thư. Phối hợp với Công đoàn cơ quan, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công việc, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về “Năm văn hóa văn minh đô thị”.

Tổ chức triển khai  thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và chương trình hành động của Đảng Ủy thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XI). Xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp tham nhũng và lãng phí, làm ảnh hưởng đến uy tín và sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền xã.

Giao trách nhiệm Văn phòng UBND xã, Bộ phận TP-HT chủ trì phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã triển khai thực hiện.
Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.
+ Xây dựng kế hoạch CCHC gắn với ứng dụng ISO , xây dựng cán bộ công chức thể hiện trách nhiệm trong quản lý nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 29 của thành Ủy .
+ Xây dựng kế hoạch tăng cường kỉ luật kỉ cương trong cán bộ công chức thực thi công vụ tại cơ quan hành chính nhà nước xã Hòa Phòng.
+ Xây dựng kế hoạch  thực hiện Chỉ thị 05 /TW của Bộ chính trị  khóa XII, “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, gắn với việc chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong cán bộ công chức xã.
+ Xây dựng qui chế hoạt động UBND, phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND, các cán bộ công chức xã.
+ Xây dựng quy chế phối hợp giữa HĐND với UBND và UBMTTQVM xã.
+ Xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định 04 của chính phủ.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU, ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị và các ngành xây dựng kế hoạch của đơn vị mình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể và báo cáo UBND xã kết quả thực hiện       .
          2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên, tích cực động viên các thành viên, hội viên, phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
          3. Giao Văn phòng UBND xã giúp Thường trực UBND xã chủ trì theo dõi việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo UBND xã để chỉ đạo thực hiện kịp thời./. 
Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy;        
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND;
- UBMT TQ và các Đoàn thể;
- Các ban, ngành;
- Các thôn và đơn vị;
- Lưu: VT, VP HĐND-UBND (h).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thị Vân
 
 

Tác giả bài viết: Hung VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn