19:14 ICT Thứ ba, 18/12/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Chỉ đạo điều hành

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN xã Hòa Phong năm 2017

Thứ hai - 12/06/2017 17:13
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2017

 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HOÀ PHONG
KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2016; dự toán thu chi ngân sách  năm 2017 và các báo cáo của các ban ngành có liên quan. Qua ý kiến phát biểu thảo luận của các vị Đại biểu HĐND xã tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
 Hội đồng nhân dân xã cơ bản thống nhất các báo cáo của UBND xã về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN trong  năm 2016; báo cáo tình hình thu chi ngân sách  năm 2016; dự toán thu chi ngân sách năm 2017 và báo cáo của các ngành có liên quan và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:
   I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016
Năm 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào thi đua diễn ra rộng khắp. UBND đã bám sát và triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tình hình KT-XH, QP-AN đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Trong năm 2016, hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nổi bật là thu ngân sách đạt 109% KH, tăng 5% so với năm 2015. Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, chương trình nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao, công tác an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân được quan tâm, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị gắn với đảm bảo trật tự, mỹ quan, cảnh quan môi trường nông thôn” đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ. Các kiến nghị của cử tri được tiếp nhận và xử lý có nhiều tiến bộ. Giải quyết kịp thời các vướng mắc đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã được bàn giao kịp thời cho thi công đúng tiến độ đề ra. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tình hình ANCT-TTATXH cơ bản được giữ vững.
             Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch Kinh tế-xã hội trên địa bàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:
- Trong phát triển kinh tế, chỉ đạo sản xuất chuyển đổi giống trung ngắn ngày chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (mới đạt 35,8/45% KH), thực hiện các mô hình kinh tế phát triển thiếu bền vững. Hiệu quả và sản phẩm từ các mô hình sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với nguồn lực đã đầu tư.
- Xây dựng NTM và thôn kiểu mẫu NTM tại 02 thôn Nam Thành, Cẩm Toại Đông tiến độ còn chậm. Vai trò tham mưu một số ngành trong xây dựng kế hoạch nâng chuẩn 19 tiêu chí NTM thiếu kịp thời.
- Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước còn chưa sâu rộng, tỉ lệ nhân dân tham gia hội họp còn thấp, nhận thức một bộ phận nhân dân còn trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước.
- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Quản lý đất đai,tài nguyên khoáng sản; công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế; công tác thu ngân sách kết quả tiến độ thu còn chậm;tình hình ANCT-TTATXH còn nhiều phức tạp,tệ nạn cờ bạc vẫn còn xảy ra, thanh thiếu niê n sử dụng các chất ma túy ngày càng gia tăng.
- Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, hoạt động của một số ngành, của một số thôn chưa phát huy hết trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ điều hành chưa quyết liệt và chưa chủ động trong công tác tham mưu; Công tác CCHC còn nhiều hạn chế nhất định; công tác giải quyết khiếu nại,đề xuất của nhân dân thiếu kịp thời gây bức xúc cho nhân dân.
- Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể từ xã đến thôn trên một số lĩnh vực thiếu đồng bộ, chưa phát huy hiệu quả.
II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017
1. Mục tiêu tổng quát
Năm 2017 là năm tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021. Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017 dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình thiên tai, môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự,cũng như trên một số lĩnh vực khác sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã.
Do đó, mục tiêu đặt ra trong năm 2017 là tiếp tục giữ vững và đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Tập trung đổi mới và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục nhân rộng phát triển các mô hình kinh tế, áp dụng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, thôn kiểu mẫu NTM. Đẩy mạnh thực hiện chương trình “thành phố 4 an”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thực hiện an toàn thực phẩm. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hướng đến xây dựng xã đô thị kiểu mẫu.
  2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017
1.  Giá trị sản xuất trong năm 2017 phấn đấu đạt 489 tỉ đồng, tốc độ tăng là 15,3 %, trong đó:
+ Về giá trị nông-lâm-thủy sản đạt: 68,4 tỷ đồng, tốc độ tăng là 5,5 %.
+ Về giá trị tiểu thủ công nghiệp: 177,5 tỷ đồng, tốc độ tăng là 16,7%.
+ Về giá trị thương mại dịch vụ: 243 tỉ đồng, tốc độ tăng là 16,9 %.
2. Tổng thu ngân sách tăng từ 5-10% so với chỉ tiêu Huyện giao.
          3. Giảm hộ nghèo theo chuẩn mới 125/394 hộ.
          4. Giải việc việc làm cho 250 lao động.
          5. Giảm tỉ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên 0,6 %, tỷ suất sinh thô giảm 0,2o/oo.
          6. LL dân quân chiếm 1,13% dân số. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
7. Xây dựng gia đình văn hoá phấn đấu đạt trên 85%, 15 khu dân cư tiên tiến, 80% thôn đạt văn hóa và xã đạt xã văn hóa.   
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2017
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII . Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 quyết liệt ngay từ đầu năm.Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt.Nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác của chính quyền với tổ chức Mặt trận đoàn thể, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm 2017.
2. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
a) Sản xuất nông-lâm-thủy sản
Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017 tăng 5,5% [[1]], tổng sản lượng lương thực quy thóc 5573 tấn [[2]], diện tích lúa cả năm đạt 1212 ha [[3]], năng suất bình quân 58- 60 tạ/ha, chuyển đổi sử dụng giống lúa trung, ngắn ngày ít nhất 70% diện tích.
Tập trung thực hiện Đề án ”Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị”. Nhân rộng phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả cao, mở rộng diện tích sản xuất khoảng 2-3 ha và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thành lập 01-02 Tổ hợp tác sản xuất.
Nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, triển khai xây dựng cánh đồng giống từ 5 -10 ha phục vụ nhu cầu giống tại chỗ cho địa phương, vận động nhân dân sản xuất đạt hiệu quả mô hình sản xuất lúa hữu cơ 20ha. Nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả, ứng dụng công nghệ xử lý trong chăn nuôi (đệm lót sinh học, biogas).
Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp.
Tăng cường công tác QLBVR và PCCCR, chủ động triển khai các phương án PCLB, TKCN, kịch bản ứng phó thiên tai, bão lũ, phương án phòng chống hạn và các biểu hiện thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
b) Về tiểu thủ công nghiệp-thương mại dịch vụ
Tập trung triển khai Đề án “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại văn minh”.
Đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư, thu hút các doanh nghiệp phát triển khu tiểu thủ công nghiệp đã được phê  duyệt và sắp xếp, đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn xã vào hoạt động. Tiếp tục củng cố và mở rộng làng nghề truyền thống sản xuất bánh tráng Túy Loan. Triển khai xây dựng tuyến đường văn minh thương mại-An toàn thực phẩm tại khu phố chợ Túy Loan nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ địa phương.
Xây dựng điểm tham quan du lịch sinh thái gắn với tham quan học tập tại các mô hình kịnh tế trên địa bàn xã.
c) Về thu chi ngân sách
Rà soát từng chỉ tiêu, thực hiện các giải pháp hiệu quả, hợp lý trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, hạn chế nợ đọng thuế. Phấn đấu thực hiện đạt tăng thu từ 5-10% so với chỉ tiêu Huyện giao. Tập trung quản lý, điều hành chi ngân sách hiệu quả, đảm bảo đúng luật ngân sách, phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương. Tổ chức quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chi. Triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ đọng thuế, có giải pháp xử lý, hạn chế nợ đọng, tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận thuế, nợ thuế chây ỳ, phấn đấu đến cuối năm 2017 giảm ít nhất 50% nợ đọng thuế. 
d) Về xây dựng Nông thôn mới
Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nguồn vốn Chương trình Nông thôn mới, vốn sự nghiệp nông thôn mới 2017, tranh thủ sự hỗ trợ, kêu gọi đầu tư nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới, tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, phát triển sản xuất,... nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và những tiêu chí chưa bền vững, nhất là các tiêu chí hộ nghèo, môi trường, thu nhập và phát triển sản xuất đảm bảo nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn 02 thôn kiểu mẫu nông thôn mới đã đăng ký năm 2016 và triển khai nhân rộng tiêu chí vườn và nhà ở hộ gia đình trên địa bàn toàn xã. 
e) Về xây dựng cơ bản
Tranh thủ mọi nguồn vốn của cấp trên, phát huy nội lực, vận động nhân dân tập trung xây dựng một số công trình trọng điểm, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội.
Chính sách phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. tập trung đầu tư cho các công trình phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới như giao thông kiệt xóm, giao thông nội đồng, cơ sở vật chất nhà văn hóa, trường học, bê tông hóa kênh mương, hệ thống điện, nâng cấp NTLS Gò Da, xây dựng trường mầm non Hòa Phong số 2 giai đoạn 2, mở rộng diện tích trường Trần Quốc Tuấn nhằm tạo diện mạo của xã nằm ở trung tâm hành chính huyện. Chủ động phối hợp trong công tác chuẩn bị đầu tư công trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chuẩn bị đầu tư, giám sát đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình và thanh quyết toán vốn.
f) Về quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và tài nguyên-môi trường
Tăng cường quản lý xây dựng nhà ở nông thôn, nhất là quản lý không để xảy ra xây dựng nhà ở để cải biến thành cơ sở thờ tự của các chức sắc tôn giáo. Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng trái phép trong khu vực đã công bố quy hoạch. Hoàn thành việc xét cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Nam Thành. Xây dựng phương án giải quyết hoàn thiện hồ sơ giao đất các khu dân cư.
Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng ra quân phong trào ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp; nâng cao chất lượng mô hình “Thôn không rác” tại 15 thôn, triển khai mô hình ”Thôn, xã thân thiện môi trường”, đẩy mạnh thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác hữu cơ thành phân vi sinh, xã hội hóa trồng cây xanh tại các thôn. Tăng cường theo dõi, phối hợp xử lý các điểm nóng môi trường cử tri quan tâm ...Tiếp tục rà soát,  đề xuất đầu tư hệ thống nước sạch, phương tiện thu gom rác thải cho các thôn còn thiếu. Rà soát, xử lý các điểm ngập úng trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm các vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên môi trường. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.
2. Về lĩnh vực Văn hóa xã hội
a) Về giáo dục
Thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các trường tập trung duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học. Đề nghị triển khai xây dựng mở rộng trường THCS Trần Quốc Tuấn thành trường trọng điểm, đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện tại trường Mầm non số 2 Hòa Phong và xây dựng mới trường tiểu học An Phước, chỉ đạo chuẩn bị điều kiện tổ chức kỷ niệm 110 năm thành lập trường tiểu học An Phước.
Triển khai nhân rộng các mô hình học tập, bộ tiêu chí và hướng dẫn, đánh giá công nhận các danh hiệu học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.
b) Về y tế
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,6%, giảm tỷ suất sinh thô 0,24o/oo so với cùng kỳ, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 7,3%, chú trọng nâng cao chất lượng dân số, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Giữ vững trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2020.
c) Về Lao động-Thương binh xã hội
Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, kịp thời quan tâm, hỗ trợ gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai các hoạt động an sinh xã hội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Tập trung thực hiện sửa chữa, xây mới 138 nhà chính sách hoàn thành trước ngày 27/7/2017.
Phấn đấu năm 2017 giảm 125 hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố, giảm 10/33 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giảm 30/100 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm đến cuối năm còn 6,1 %. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho ít nhất 250 lao động.
Phấn đấu đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất 32,5 triệu đồng/người/năm.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phấn đấu đến năm 2017 có 15/15 thôn được công nhận xã phù hợp với trẻ em, quan tâm giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ đối với thanh thiếu niên nghiện ma túy.
d) Văn hóa-thông tin, thể thao, truyền thanh, thi đua khen thưởng
Tổ chức tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết và sự kiện lớn năm 2017, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Nhân rộng các mô hình của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nghiên cứu xây dựng các mô hình văn hóa, văn minh thiết thực trong đời sống nhân dân. Đánh giá, triển khai hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng.
Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp xã năm 2017.
Triển khai hiệu quả đề án đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực quan trọng góp phần thắng lợi thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn xã.
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh, hoạt động website xã, đưa tin, bài phản ánh kịp thời gương người tốt, việc tốt và các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
3. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo phẩm chất đạo đức, vững vàng về chuyên môn đáp ứng yêu cầu hiện nay của Đảng. Tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2019. Tập trung thực hiện giao đất nông nghiệp cho nhân dân thôn Nam Thành và hoàn thành các thủ tục giao đất cho nhân dân ở các khu dân cư đã bố trí trước năm 2009.
Xây dựng giải pháp, mô hình mới mang tính đột phá trong thực hiện CCHC xã, tập trung nâng vị trí xếp hạng trong công tác cải cách hành chính của xã so với năm trước.
Tiếp tục chú trọng thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của BTV Thành ủy về “5 xây” “3 chống”. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo kết luận tại Thông báo 155 của Thường trực Huyện ủy.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư, tiếp tục giải quyết dứt điểm các khiếu kiện tồn đọng.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát văn bản, nhất là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản. Chú trọng công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Chú trọng theo dõi, quản lý tốt công tác tôn giáo ở cơ sở.
 4. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội
Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Xây dựng LLDQ vững mạnh, quản lý tốt số thanh niên trúng tuyển, đảm bảo giao quân đợt 1 năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Quản lý tốt quân dự bị động viên và đẩy mạnh  hoạt động tiểu đội dân quân thường trực ngày càng chất lượng và hiệu quả.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, phát hiện tố giác tội phạm và cảm hoá giáo dục giúp đỡ người vi phạm ANTT tại địa bàn dân cư. Thực hiện tốt quyết định 8394 của Thành phố, tăng cường tuần tra, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là trộm cắp đêm, xử lý kiên quyết các tụ điểm số đề, cờ bạc, trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Có kế hoạch quản lý đối với người chấp hành xong án phạt tù, quản lý giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện trên địa bàn xã. Chú trọng công tác tuyên truyền, phòng cháy chữa cháy, nhân rộng các đơn vị, cụm dân cư an toàn về phòng chống cháy nổ. Sơ kết mô hình “5 quản, 3 phòng” và tiếp tục nhân rộng từ 3 đến 5 thôn trên địa bàn xã.
5. Về tập trung triển khai thực hiện chương trình “thành phố 4 an” trên địa bàn xã
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm...Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm vệ sinh ATTP, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, cảnh báo nhanh đối với thực phẩm bẩn. Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, xây dựng các vùng sản xuất rau theo mô hình VietGap. Phấn đấu đến cuối năm 2017 có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được kiểm tra và đạt chuẩn về ATTP. Kiểm soát chặt chẽ và xử lý việc kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ. Tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là ở các bếp ăn tập thể, trường học.
Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng” phức tạp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW8 (khóa IX) của Trung ương về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các ngày lễ diễn ra trên địa bàn xã. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý cư trú. Củng cố, kiện toàn đội dân phòng cơ động, lực lượng công an viên, tổ dân phòng ở thôn hoạt động chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân về trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông; đẩy mạnh xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, gắn với chương trình thành phố 5 không, 3 có, Chỉ thị 24-CT/TU, Chỉ thị 37-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. HĐND xã giao UBND xã xây dựng  kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã  phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị UBMTTQVN xã, và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.
4. Nghị quyết này đã được HĐND xã Hòa Phong khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.


[[1]] Trong đó: Trồng trọt: 33,2 tỷ; Chăn nuôi: 22 tỷ; Thủy sản: 5 tỷ; Lâm nghiệp: 8,2 tỷ
[[2]] Trong đó: thóc 5194 tấn, màu là 379 tấn
[[3]] Trong đó: vụ Đông Xuân: 704 ha; Hè Thu: 498 ha

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã Hòa Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn