04:50 EST Thứ năm, 24/01/2019

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Thông tin chính quyền

Trang nhất » Tin Tức » Cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính xã năm 2017

Thứ sáu - 17/03/2017 03:00
   


KẾ HOẠCH
                                                 Công tác cải cách hành chính năm 2017 của xã Hòa Phong
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-UBND
Ngày 10  tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND xã Hòa Phong)

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
 
TT Nội dung và kết quả đầu ra Bộ phận chủ trì
tham mưu
Bộ phận phối hợp triển khai thực hiện  
Thời gian hoàn thành
 
I NHIỆM VỤ DO CẤP TRÊN GIAO
1 Duy trì thực hiện khảo sát trực tuyến về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại bộ phận tiến nhận và trả kết quả (đảm bảo số lượng khảo sát trực tuyến theo quy định tại website www.cchc.danang.gov.vn) Văn phòng UBND Tổ “3 hơn” xã Thường xuyên
2 Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng CCHC xã thông qua các dịch vụ công, mô hình mới trong thực hiện CCHC Văn phòng UBND xã Toàn thể CBCC xã Thường xuyên
3 Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Giải quyết chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế năm 2017. Văn phòng UBND Ban NS-TC xã Theo lộ trình cấp trên
4 Tiếp tục hoàn thiện mô hình “xã điện tử” chuẩn mức độ 3 Văn phòng UBND Bộ phận Một cửa
CB CNTT
Thường xuyên
5 Thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính thành phố và phần mềm kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật, khai thác, chia sẻ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu chung của Thành phố Văn phòng UBND xã Bộ phận Một cửa Thường xuyên
6 Duy trì, vận hành phần mềm kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật khai thác, chia sẻ thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nẵng trên hệ thống cơ sở dữ liệu chung. Tư pháp-hộ tịch Văn phòng UBND Thường xuyên
II NHIỆM VỤ CCHC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2017
1 Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính
 
a)
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Văn phòng UBND xã Toàn thể CBCC xã Thường xuyên
b) Tổ chức đánh giá, công bố kết quả xếp hạng công tác CCHC,  ứng dụng CNTT năm 2016 của xã theo bộ chỉ số của huyện. Văn phòng UBND xã Các ban ngành UBND Quý I, năm 2017
c) Quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy.
- Kế hoạch thực hiện một số biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính xã Hòa Phong.
Văn phòng UBND xã Toàn thể CBCC xã Thường xuyên
d) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về CCHC, ứng dụng CNTT dành cho đội ngũ công chức phụ trách CCHC, tiếp nhận và trả kết quả của cấp trên tổ chức. Văn phòng UBND xã, CNTT xã CBCC phụ trách CCHC. CNTT, VTLT, Tư pháp hộ tịch, tiếp nhận và trả kết quả Quý II, năm 2017
đ) Cập nhật và quản trị tốt cơ sở dữ liệu phần mềm phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả công tác Phòng Nội vụ, UBND 11 xã Các cơ quan, đơn vị liên quan Thường xuyên
e) Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về CCHC của xã qua các kênh:
-  Website xã.
-  Bảng niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.
-  Dịch vụ hành chính công trực tuyến.
-  Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCC đối với tổ chức, cá nhân.
-  Tọa đàm các đối tượng xã hội tư vấn dịch vụ công
Văn phòng UBND xã Tư pháp-hộ tịch xã, ban biên tập website xã Quý I, năm 2017
g) Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra: CCHC; Ứng dụng CNTT; Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU; Công tác thi hành pháp luật; Kiểm soát Thủ tục hành chính; Đánh giá ISO TCVN 9001:2008 của cấp trên. Văn phòng UBND, Tư pháp hộ tịch xã Các ban ngành UBND xã Thường xuyên
h) Tổ chức 01 buổi tập huấn về công tác lưu trữ và lập hồ sơ công việc cho CBCC các ban ngành chuyên môn xã.
 
Văn phòng UBND xã Các ban ngành chuyên môn xã Quý II, năm 2017
i) Tổ chức 01 buổi tập huấn kỹ thuật soạn thảo văn bản cho CBCC cơ quan Văn phòng UBND xã CB cơ quan thuộc khối UBND Quí I/2017
j) Chỉ đạo đăng ký và thực hiện tốt 03 nội dung mới trong công tác CCHC năm 2017 Văn phòng UBND xã Các ngành có liên quan Quí I/2017
2 Cải cách thể chế hành chính
a) Bảo đảm ban hành kịp thời, có chất lượng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL xã năm 2017. Tư pháp-hộ tịch Các ban ngành UBND xã Quý I, năm 2017
b) Thường xuyên kiểm tra, rà soát và phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật bày.  
Tư pháp hộ tịch
Văn phòng UBND xã, các ban ngành UBND xã Thường xuyên
c) Bảo đảm công khai 100% các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của xã.  
Văn phòng UBND
 
Tư pháp-hộ tịch xã, các ban ngành UBND xã
 
Thường xuyên
d) Tiếp nhận 100% văn bản đến trong vòng 24 giờ, bước đầu thực hiện xây dựng xã điện tử mức 3 theo tiêu chí của Sở Nội vụ ban hành. Văn phòng UBND xã Các ban ngành UBND xã Thường xuyên
e) Kiểm tra và bảo đảm công khai để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật:100% văn bản QPPL do thành phố, huyện ban hành được công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện và 100% văn bản QPPL do thành phố, huyện, xã ban hành được công khai trên Cổng thông tin điện tử của 11 xã. Văn phòng UBND Bộ phận Tư pháp-hộ tịch xã Thường xuyên
3. Cải cách thủ tục hành chính
a) Bảo đảm ban hành kịp thời, đúng thời gian quy định và thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính xã năm 2017. Tư pháp-hộ tịch Văn phòng UBND xã Thường xuyên
b) Rà soát Bộ thủ tục hành chính của thành phố ban hành đối với quận, huyện, phường xã. Kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tư pháp-hộ tịch Văn phòng UBND xã Thường xuyên
c) Thay đổi cách thức xác nhận hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho con em thuộc hộ nghèo xã nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần của phụ huynh học sinh (đối tượng hộ nghèo) Bộ phận giảm nghèo xã Các đơn vị trường học trên địa bàn xã Thường xuyên
d) Bảo đảm 100% Bộ Thủ tục hành chính áp dụng phường, xã được đăng tải trên Wesbtise của xã và được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Văn phòng UBND, Tư pháp-hộ tịch xã Thường xuyên
đ) Tăng cường kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính tại xã. Tư pháp- hộ tịch xã Văn phòng UBND xã Thường xuyên
e)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công. Đảm bảo tỷ lệ khảo sát theo quy định của thành phố.
- Sử dụng thông tin thu thập được thông qua các hình thức đánh giá này để cái thiện chất lượng các dịch vụ hành chính công hiện tại.
- Thực hiện khảo sát trực tuyến về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (đảm bảo số lượng khảo sát trực tuyến theo quy định tại website www.cchc.danang.gov.vn)
Văn phòng UBND, CB tiếp nhận và trả kết quả
 
 
 
 
Tổ “3 hơn” của xã
 
 
 
 
 
Thường xuyên
f) Triển khai thực hiện mô hình thông báo trạng thái hồ sơ công việc của công dân, tổ chức qua tin nhắn SMS (tên miền UB_HOAPHONG). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả Tổ “3 hơn” của xã Thường xuyên
g) Triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua tổng đài thu thập thông tin tự động. Văn phòng UBND Các ban ngành xã Theo lộ trình của thành phố
4. Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước
a) Tiếp tục triển khai các nội dung tại Đề án nâng cao chất lượng những người hoạt động không chuyên trách phường, xã. Văn phòng UBND xã   Thường xuyên
b) Củng cố, kiện toàn các quy chế hoạt động, phối hợp hoạt động của UBND xã. Văn phòng UBND xã Các ban ngành UBND xã Quý II, năm 2017
c) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2015-2021, theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch số 56-KH/TU của ban Thường vụ Thành ủy; đảm bảo theo lộ trình tinh giản, giải quyết kịp thời chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế năm 2017. Văn phòng UBND xã   Thường xuyên
d) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn ISO. Văn phòng UBND xã Bộ phận Một cửa xã Thường xuyên
e) Kiện toàn hoạt động 15 thôn Văn phòng UBND xã   Quý III, năm 2017
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
a) Xây dựng bảng mô tả vị trí công việc cho từng ban ngành UBND xã Văn phòng UBND xã Các ban ngành UBND Quý II/2017
b) Đảm bảo thực hiện đúng Quy định đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả công việc trên phần mềm hàng tháng Văn phòng UBND xã CBCC chuyên môn Thường xuyên
c) Phối hợp thực hiện các nội dung tại Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức phường, xã giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Văn phòng UBND xã Các ban ngành chuyên môn xã Thực hiện theo quy định của thành phố
d) Tổ chức ít nhất 01 buổi tập huấn về kỹ năng tiếp công dân cho các ban ngành chuyên môn xã. Văn phòng UBND xã Các ban ngành chuyên môn xã Quý II, III, năm 2017
e) Đảm bảo thực hiện đúng Quy chế tuyển dụng hợp đồng cán bộ chuyên trách xã. Văn phòng UBND xã   Theo Quy chế cấp trên
f) Đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức xã. Văn phòng UBND xã   Theo quy định cấp trên
6. Cải cách tài chính công
a) Triển khai quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết HĐND thành phố. Ban Tài chính - Kế hoạch   Thường xuyên
b) Thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2015/NĐ-CP và Nghị định 117 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị hành chính Ban tài chính- kế toán xã   Theo lộ trình thành phố và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn từ cấp trên
c) Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó: sẽ đảm bảo nguyên tắc nâng cao chất lượng phân phối thu nhập theo kết quả đánh giá, phân loại CBCC hằng tháng; nâng cao hơn nữa việc tăng thu nhập cho CBCC theo hướng dẫn ngành cấp trên Ban tài chính- kế toán xã   Theo văn bản hướng dẫn cấp trên
7. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính
a) Thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng theo mô hình liên thông, tích hợp dựa trên Khung ứng dụng Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, trong đó chú trọng đến các hệ thống dùng chung toàn thành phố như: Hệ thống một cửa tập trung, xã điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành, dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4. Văn phòng UBND Các ban ngành chuyên môn xã Thường xuyên
b) Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nền trên phần mềm khi được thành phố triển khai như: nhân, hộ khẩu; hộ tịch; lao động; CBCCVC… Tư pháp hộ tịch
 
 
 
Các ban ngành xã Thường xuyên
c) Tiếp tục hoàn thiện mô hình “xã điện tử” phấn đấu đạt mức 3. Văn phòng UBND Các ban ngành xã Thường xuyên
d) Có giải pháp triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước: Đảm bảo 90% văn bản được số hóa, trong đó 60% văn bản được trao đổi trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Văn phòng UBND Các ban ngành xã Thường xuyên
đ) Cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành năm 2017 của phường xã trên phần mềm một cửa điện tử. Văn phòng UBND UBND 11 xã Sau khi bộ TTHC được ban hành
e) Củng cố Ban biên tập website xã và ban hành kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập trong quản lý, xây dựng hoạt động của website xã Văn phòng UBND xã Các ban ngành xã Quý I/2017
f) Trên 80% văn bản có đính kèm dự thảo trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; 90 % văn bản gồm các loại được gửi thông qua đường hệ thống quản lý văn bản điều hành. VTLT xã Văn phòng UBND xã Thường xuyên
g) Thường xuyên quản trị, theo dõi các phần mền được phân cấp quản lý để phục vụ cho công tác CCHC, quản lý điều hành hành chính ở huyện và xã.
 
Văn phòng UBND CB CNTT xã Thường xuyên
 
II. KINH PHÍ
          Căn cứ nội dung Kế hoạch, giao Văn phòng UBND xã chủ trì lập dự toán kinh phí triển khai các hoạt động cải cách hành chính của xã, gửi ban Tài chính-kế toán xã thẩm định và báo cáo UBND xã phê duyệt.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.     Văn phòng UBND xã
a) Chủ trì tham mưu điều phối, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.
b) Tham mưu Chủ tịch UBND xã các giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn xã.
c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc CBCC thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 thường xuyên, định kỳ theo quy định.
d) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã triển khai thực hiện.
e) Đề xuất Hội nghị tổng kết, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.
2.     Bộ phận Tư pháp-hộ tịch, tiếp nhận và trả kết quả
a) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thể chế hành chính; chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.
b) Phối hợp với Văn phòng UBND thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính trong năm 2017, chịu trách nhiệm trước UBND về kết quả phối hợp thực hiện.
3.     Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin xã
Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.
4.   Ban Tài chính – Kế hoạch xã
Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nội dung về cải cách tài chính công và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.
          Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của xã Hòa Phong, đề nghị các bang ngành, hội đoàn thể xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.        
Chi tiết văn bản tại đây: /uploads/news/2017_03/kh-cchc-nam-2017.signed.pdf                                       

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã Hòa Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn